“เกษตรอีสานใต้” จัดยิ่งใหญ่
ณ ม.อุบลฯ

คณะเกษตรฯ ม.อุบลฯ จัดยิ่งใหญ่                     “เกษตรอีสานใต้” รวมของดีถิ่นแม่โขง พร้อมจัดเสวนาวิชาการ – กิจกรรมเต็มรูปแบบ รศ. ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดเผยว่า ตามที่คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดงานวันเกษตรอีสานใต้ เมื่อปี 2552 ที่ผ่านมา ได้รับผลตอบรับจากผู้เข้าชมงานจำนวนมากเป็นอย่างดี และมีความต้องการให้มหาวิทยาลัยมีการจัดงานต่อเนื่องทุกปี “ดังนั้นเพื่อเผยแพร่ผลงานของมหาวิทยาลัยในด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการชุมชน และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์ความรู้ทางการเกษตร ตลอดจนสร้างความร่วมมือในระหว่างหน่วยงานราชการต่างๆ และภาคเอกชน เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้แก่ประชาชนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงกำหนดจัดงานเกษตรอีสานใต้ ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม – 7 พฤศจิกายน 2553 โดยมีกิจกรรมการออกร้านของหน่วยงานราชการและภาคเอกชน นิทรรศการของภาควิชาต่างๆในสังกัดมหาวิทยาลัย กิจกรรมแปลงสาธิต กิจกรรมการประกวดการแข่งขัน เป็นต้น พร้อมทั้งนี้ในงานดังกล่าวยังรับความร่วมมือจากหน่วยงานระดับกรมทั้งหมดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ […]

ม.อุบลฯ เดินหน้าเตรียมพร้อม เกษตรอีสานใต้ “มหัศจรรย์แห่งสายน้ำ” 26 ต.ค.- 4 พ.ย.55 นี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ  อินทรประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธาน การประชุมหัวหน้าและตัวแทนส่วนราชการ ในการเตรียมความพร้อมจัดงาน “เกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2555” ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2555 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล  คณบดีคณะเกษตรศาสตร์  รายงานผลการดำเนินงานเกษตรอีสานใต้ในปีที่ผ่านมา และแผนดำเนินการในปี 2555 ซึ่งในปีนี้คณะเกษตรศาสตร์ ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมจัดงานเหมือนทุกปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งได้เชิญหัวหน้าส่วนราชการ หรือตัวแทน เข้าร่วมประชุมหารือในการจัดงานครั้งนี้ ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคมที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล  คณบดีคณะเกษตรศาสตร์  กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมการจัด งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2555 ภายใต้ชื่อ “มหัศจรรย์แห่งสายน้ำ” สืบเนื่องจากว่าชีวิตมนุษย์มีความผูกพันกับน้ำและน้ำถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นต่อสิ่งมีชีวิตที่จะขาดไม่ได้ น้ำมีความสำคัญต่อเกษตรกรรม น้ำมีความสำคัญต่ออุตสาหกรรม น้ำมีความต่อการคมนาคมขนส่งทางเรือ  และน้ำมีความสำคัญต่อการบริโภคใช้สอยของมนุษย์ ในปีนี้งานเกษตรอีสานใต้จึงให้ความสำคัญกับ “น้ำ” หรือ “มหัศจรรย์แห่งสายน้ำ” ในส่วนของกิจกรรมในงานโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วม อาทิ กรมจากการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมกว่า ๒๐ กรม การแสดงนิทรรศการวิชาการ การแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร […]