ชุมชนนาห้าง ร่วมใจ สร้างกติกาชุมชน ลดทะเลาะวิวาทในกลุ่มเด็ก

ชุมชนบ้านนาห้าง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมใจสร้างกติกาอยู่ร่วม เด็ก-ผู้ใหญ่ ส่งเสริมครอบครัวอบอุ่น ชุมชนปลอดภัย ลดทะเลาะวิวาทในกลุ่มเด็ก ชุมชนบ้านนาห้าง โดยนายบิน คงทน กำนันตำบลสำโรง เด็กเยาวชนจิตอาสา ชาวบ้าน ดำเนินงานโครงการโครงการร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่ ภายใต้การสนับสนุนของสสส. เพื่อส่งเสริมครอบครัวอบอุ่น ชุมชนปลอดภัย เ สร้างความรู้ความเข้าใจ กติกาในการอยู่ร่วมกันระหว่างเด็กและผู้ใหญ่ในชุมชน นายบิน คงทน กำนันตำบลสำโรง กล่าวว่า บ้านนาห้างมีสมาชิกกว่า 170 ครัวเรือน ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา และปลูกมันสำปะหลังเสริม มีเด็กเยาวชนค่อนข้างเยอะถึง 58 คน ด้วยความเป็นชุมชนชนบท ทำให้มีปัญหาเรื่องเด็กเยาวชนทะเลาะวิวาทในงานหมอลำซิ่ง การดื่มเหล้า ติดยาเสพย์ติด และขาดความรักความอบอุ่นในครอบครัว เพราะเด็กไม่ค่อยพูดคุยกับผู้ปกครอง เกิดความไม่เข้าใจกัน และไม่เคยเข้ามามีส่วนร่วมในงานของชุมชนทั้งงานบุญประเพณี และงานพัฒนาชุมชน การทำงานมีการสร้างกติกาการอยู่ร่วมกันระหว่างคนในชุมชน ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ เช่น ต้องมีส่วนร่วมในงานพัฒนาชุมชนทุกครัวเรือน ห้ามยุ่งเกี่ยวยาเสพติดหรือก่อปัญหาทะเลาะวิวาท หากไม่ปฏิบัติตามจะมีบทลงโทษคือ จะไม่ได้รับความช่วยเหลือจากชาวบ้าน ผู้นำ วัดเมื่อมีงานบุญหรืองานส่วนตัว หรือใช้ระบบสังคมชุมชนลงโทษกันเองภายในชุมชน นางอำภัย คงทน ผู้ปกครอง […]

สสส.ปลุกคนอีสาน ร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่

สสส.ปลุกพลังคนอีสาน ร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่ โชว์โมเดล “สภาชุมชนเข้มแข็ง” สร้างชุมชนต้นแบบ ลดละเลิกเลิกเหล้า เกษตรปลอดสาร งานเด็กเยาวชน และชุมชนจัดการขยะ กว่า 38 ชุมชน วันที่20 -21 กันยายน 2558 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม ภายใต้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ ทีมวิชาการ และเครือข่ายชาวบ้านชุมชนน่าอยู่ภาคอีสาน ร่วมกันจัดงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนน่าอยู่อีสาน “ฮักแพง แบ่งปัน อีสานสร้างสุข ปี 2” ขึ้น เพื่อนำเสนอผลงานและความสำเร็จของการทำงานร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ภาคอีสาน รวมทั้งเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานระหว่างชุมชนเพื่อยกระดับการทำงานให้ชุมชนเข้มแข็ง น่าอยู่ยิ่งขึ้น ทพ.ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ ผู้อำนวยการสำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม กล่าวว่าโดยการทำงานสร้างชุมชนให้น่าอยู่ของสสส. ใช้โมเดล “สภาชุมชนเข้มแข็ง”โดยกำหนดให้ทุกชุมชนจัดตั้งคณะกรรมการสภาชุมชน ที่เป็นตัวแทนคนในชุมชน ทั้งเด็กเยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้นำตามธรรมชาติ ผู้นำในระบบ อสม. กลุ่มสตรี หรือกลุ่มอื่นๆให้เข้ามามีส่วนร่วมคิดปัญหา ผลกระทบ และแนวทางที่จะนำสู่การอยู่ดีมีสุขของคนในชุมชน แล้วลงมติยึดถือปฏิบัติร่วมกัน เพื่อให้คนในชุมชนได้มีโอกาสพูดคุย แลกเปลี่ยนความเห็น และร่วมกันแก้ปัญหาในชุมชนของตัวเอง […]

สสส.ปลุกคนอีสาน ร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่

สสส.ปลุกพลังคนอีสาน ร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่ โชว์โมเดล “สภาชุมชนเข้มแข็ง” สร้างชุมชนต้นแบบ ลดละเลิกเลิกเหล้า เกษตรปลอดสาร งานเด็กเยาวชน และชุมชนจัดการขยะ กว่า 38 ชุมชน วันที่20 -21 กันยายน 2558 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม ภายใต้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ ทีมวิชาการ และเครือข่ายชาวบ้านชุมชนน่าอยู่ภาคอีสาน ร่วมกันจัดงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนน่าอยู่อีสาน “ฮักแพง แบ่งปัน อีสานสร้างสุข ปี 2” ขึ้น เพื่อนำเสนอผลงานและความสำเร็จของการทำงานร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ภาคอีสาน รวมทั้งเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานระหว่างชุมชนเพื่อยกระดับการทำงานให้ชุมชนเข้มแข็ง น่าอยู่ยิ่งขึ้น ทพ.ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ ผู้อำนวยการสำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม กล่าวว่าโดยการทำงานสร้างชุมชนให้น่าอยู่ของสสส. ใช้โมเดล “สภาชุมชนเข้มแข็ง”โดยกำหนดให้ทุกชุมชนจัดตั้งคณะกรรมการสภาชุมชน ที่เป็นตัวแทนคนในชุมชน ทั้งเด็กเยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้นำตามธรรมชาติ ผู้นำในระบบ อสม. กลุ่มสตรี หรือกลุ่มอื่นๆให้เข้ามามีส่วนร่วมคิดปัญหา ผลกระทบ และแนวทางที่จะนำสู่การอยู่ดีมีสุขของคนในชุมชน แล้วลงมติยึดถือปฏิบัติร่วมกัน เพื่อให้คนในชุมชนได้มีโอกาสพูดคุย แลกเปลี่ยนความเห็น และร่วมกันแก้ปัญหาในชุมชนของตัวเอง […]

เบื้องหลังการบันทึกเทปรายการ “พลังเด็กเปลี่ยนโลก” ตอน ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนาเด็กเยาวชน

การบันทึกเทปเวทีเสวนา รายการโทรทัศน์ “พลังเด็กเปลี่ยนโลก” ตอน ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนา เด็กเยาวชน ในวันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2556 เวลา 09.00 – 12.00 น.ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีผู้ร่วมเสวนา ดังนี้ค่ะ 1.นายสุเมธ ตรีศูลรัตน์ นายกเทศมนตรี ตำบลคำน้ำแซบ (ขวาสุด) 2. นางพิสมัย มีชัย หน.กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 3. น้องตั้ว ตัวแทนเด็กเยาวชนจาก ทต.คำน้ำแซบ 4. นางระวีวรรณ แก่นเผือก ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า 5. นางสาวกศณภา แฝงสีพล นักพัฒนาชุมชน อบต.หนองเหล่า 6. ตัวแทนเด็กเยาวชนจาก อบต.หนองเหล่า 7.นางปัทมาภา พิมพ์พันธ์ นักพัฒนาชุมชน อบต.ป่าโมง นอกจากนั้นก็ยังมีสภาเด็กและเยาวชนจากตำบลต่างๆ และผู้ปกครองให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก  

เชิญร่วมงาน ถนนเด็กเดินจังหวัดอุบลราชธานี ปีที่ 6 วันที่ 17 พ.ย.นี้

ผศ.ชัยวัฒน์ บุณฑริก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดเผยว่า สำนักบริการวิชาการชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกับ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี และภาคีเครือข่ายการดำเนินงานด้านเด็กและเยาวชน จัดโครงการถนนเด็กเดินจังหวัดอุบลราชธานี ปีที่ 6 ภายใต้โครงการขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชนแบบบูรณาการระดับจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2555 – 2558 ในวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2555 เวลา 16.00 – 20.00 น. ณ ลานกิจกรรมหน้าศาลหลักเมือง โดยมีการลงนามในบันทึกความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เทศบาลนครอุบลราชธานี สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี และภาคีเครือข่าย เพื่อมุ่งสู่การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้เพื่อเด็กและเยาวชน พร้อมทั้งการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้ได้มีการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ สำหรับกิจกรรมนั้นจะมีบูธจากหน่วยงานต่างๆ มาร่วมจัดโซนนิทรรศการความรู้ โซนศิลปะ โซนภูมิปัญญา โซนสุขภาพ โซนกีฬา โซนการละเล่น โซนอาชีพ โซนบริการ โซนอาหารและเครื่องดื่ม นอกจากนี้ยังมีการแสดงจากโรงเรียนและกลุ่มเยาวชนต่างๆ ภาพ : http://www.thaihealth.or.th/files/u1308/232323.jpg

สื่อสร้างสุขอุบลฯ ผุดสปอต “เธอผู้เป็นที่รัก” รณรงค์ผักพื้นบ้าน อาหารปลอดภัย

สื่อสร้างสุขอุบลราชธานี โดยการนำของคุณสุชัย เจริญมุขยนันท ผลิตผลงานชิ้นใหม่ ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. ในโครงการสื่อเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงความมั่นคงทางอาหาร งานนี้ได้ “พี่แจ๊ค” ประวิทย์ ตอพล โปรดิ๊วเซอร์มือหนึ่งของสื่อสร้างสุข มาร่วมกำกับสปอตชิ้นนี้ เมื่อวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา ทีมงานสื่อสร้างสุขบุกพื้นที่และปักหลักถ่ายทำสปอตโฆษณากันที่ตลาดหนองบัว ได้รับความสนใจจากพ่อค้าแม่ค้าเป็นจำนวนมาก และยังได้นักแสดงมือทองอีก 2-3 ท่านจากตลาดแห่งนี้อีกด้วย ซึ่งต้องขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่กรุณาเอื้อเฟื้อแก่พวกเรา และในวันนี้ก็มีภาพเบื้องหลังการถ่ายทำและความน่ารักของทีมงานและนักแสดงมาฝากกัน ส่วนสปอตชิ้นนี้จะซึ้งตรึงใจคุณผู้ชมมากน้อยขนาดไหนนั้น ต้องรอติดตามกันนะคะ…

เบื้องหลังกินสบายใจ เทป 1 “แจ่วแมงแคง”

รายการโทรทัศน์ “กินสบายใจ” ได้รับเกียรติจาก อ.สุรสีห์ ผาธรรม ผู้ประกอบการร้านหม่องแซบ ร่วมลงพื้นที่เรียนรู้วิถีชีวิตเกษตรกรอินทรีย์ พัฒนาเมนูอาหารกินสบายใจ “ ข้าวเหนียวดำ จ้ำแจ่วแมงแคง ”  เพื่อสะท้อนความมั่นคงทางอาหารในมิติต่างๆ ถ่ายทำในวันที่ 29 มีนาคม 2555 ณ หมู่บ้านนาคำ ตำบลคอนสาย อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี