ครูสมคิด สอนอาจ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่นอุบลฯถ่ายทอดการทำเทียนให้ชาวสระแก้ว

จังหวัดสระแก้วจัดอบรมการแกะสลักเทียนโดยภูมิปัญญาท้องถิ่นจากอุบลราชธานี‏ วันนี้ (20 มิ.ย.55) ที่วิทยาลัยชุมชนจังหวัดสระแก้ว นายวินัย วิทยานุกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดการอบรมแกะสลักเทียน ณ วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยมีนาย สมเกียรติ พันธรรม วัฒนธรรมจังหวัดสระแก้วเป็นผู้กล่าวรายงาน นายวินัย วิทยานุกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่า การแกะสลักเทียน เป็นประเพณีอีกอย่างหนึ่งที่ชาวพุทธนิยมทำในช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษา เริ่มขึ้นโดยภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่ใช้ขี้ผึ้งลนไฟหรือตากแดดให้อ่อน แล้วปั้นเป็นรูปดอกนำไปติดต้นเทียน ต่อมาเริ่มทำลวดลายไทยโดยทำแบบพิมพ์ไปติดประดับบนต้นเทียน เรียกว่าแบบติดพิมพ์ การทำเทียนพรรษามีวิวัฒนาการเรื่อยมาไม่หยุดนิ่ง ในปี พ.ศ. 2511 ได้มีการแกะสลักลวดลายในส่วนลำต้นอย่างวิจิตรพิสดาร ส่วนฐานก็มีการสร้างหุ่นแสดงเรื่องราวทางศาสนา และความเป็นไปในสังคมขณะนั้น กลายเป็นประติมากรรมเทียนพรรษาที่ยิ่งใหญ่ นับเป็นงานสร้างสรรค์ทางศิลปะอันเกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้าน อย่างแท้จริง เพื่อเป็นการร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามนี้สืบไป จังหวัดสระแก้ว จึงได้จัดทำโครงการอบรมการแกะสลักเทียนและการประกวดเทียนพรรษาจังหวัดสระแก้ว เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้พุทธศาสนิกชนชาวไทยได้มีส่วนร่วมในการสืบทอดประเพณี แกะสลักเทียน และประกวดเทียนพรรษาอย่างกว้างขวางและทั่วถึง และเป็นการสร้างค่านิยมที่ดี สืบสานฟื้นฟู ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คงอยู่สืบไป กิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วยการอบรมแกะสลักเทียนโดยได้เชิญนายสมคิด สอนอาจและคณะซึ่งเป็นครูภูมิปัญญาท้องถิ่นจากจังหวัดอุบลราชธานี […]