ม.อุบล หนุนเยาวชนเพาะพันธุ์ปัญญา ให้ตระหนักคิด หัดเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

คณะศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงงานนักเรียนที่ร่วมโครงการ ณ โรงเรียนค้อวังวิทยาคม จังหวัดยโสธร  เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2556 เวลา 09.00 น. ที่ห้องมัลติมีเดีย โรงเรียนค้อวังวิทยาคม จังหวัดยโสธร คณะศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการทำโครงงานของนักเรียนโรงเรียนค้อวังวิทยาคม จังหวัดยโสธร  ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) และธนาคารกสิกรไทย ซึ่งโครงการดังกล่าว ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษาด้วยการเรียนรู้จากการทำโครงงานบนฐานวิจัย (Research-Based Project-RBL) ซึ่งสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยที่ได้พิสูจน์แล้วว่ากระบวนการวิจัยเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่สามารถสร้างระบบคิดและทักษะการเรียนรู้ใหม่ที่มาพร้อมกับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของนักวิจัยได้อย่างทรงพลัง โดยเน้นการสร้างโจทย์วิจัยจากการทำโครงงานที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติการค้นหาคำตอบจริง โดยโรงเรียนค้อวังได้เข้าร่วมโครงการในหัวข้อหลัก คือเรื่องอาชีพการปลูกข้าว โดยเฉพาะข้าวเหนียวซึ่งนิยมปลูกไว้เพราะเป็นอาหารหลัก จนต่อมาได้หันมาปลูกเพื่อส่งขายรวมทั้งการแปรรูป  เพื่อเป็นการสร้างรายได้และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับข้าวเหนียว ดังนั้น นักเรียนจึงได้นำเสนอโครงงานที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ข้าว จำนวน 10 โครงงาน เช่น กระติบข้าว ขนมข้าวเหนียวอบกรอบ ข้าวตำมือ ข้าวขัดสี โรงสีข้าว การนึ่งข้าว อุปกรณ์นึ่งข้าว การทำข้าวคั่ว ผีตาแฮก เอนไซม์ การลดความชื้นของข้าว ความเชื่อ ประเพณีเกี่ยวกับข้าวเหนียว การกำจัดไข่หอยเชอรี่ การลดใช้สารเคมี การใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน […]