ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ร่วมสร้างคุณธรรมนำชีวีแก่ นศ.ม.อุบลฯ เดินหน้าอบรม “บัณฑิตไทยหัวใจสีขาว”

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการอบรมใจใฝ่ธรรมนำชีวี หัวข้อ “เรื่อง บัณฑิตไทยหัวใจสีขาว” โดยมี รองศาสตราจารย์ธีระพล  บันสิทธิ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานกล่าว เปิดงาน และรับเกียรติจาก คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี ,ประธานสำนักงานทูตความดีแห่งประเทศไทย, ประธานกรรมการมูลนิธิธรรมดี เป็นวิทยากร น้อมนำคำสอนทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตอย่างมีสุข โดยมีนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าร่วมโครงการจำนวน 400 คน ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 2 อาคารเทพรัตนสิริปภา (โรงแรมยู-เพลส)  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 24 สิงหาคมที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีประไพ  ธรรมแสง หัวหน้าโครงการ กล่าวว่า โครงการอบรมใจใฝ่ธรรมนำชีวี หัวข้อ “บัณฑิตไทยหัวใจสีขาว” เป็นโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษา และบัณฑิตในอุดมคติเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม ตั้งมั่นในการทำความดี มีอุดมคติที่ดีในด้านการเป็นผู้มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้ มีน้ำใจ รับผิดชอบต่อส่วนรวม มีภาวะผู้นำ […]

รับน้องใหม่ ม.อุบล รุ่นพี่ชวนสวดมนต์-นั่งสมาธิ

อีกหนึ่งตัวอย่างที่ดีสำหรับกิจกรรมรับน้องใหม่ของชาวมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ด้วยการสวดมนต์ นั่งสมาธิ พร้อมกับนักศึกษาน้องใหม่ จำนวน 3,000 กว่าคน นำโดยชมรมพุทธฯ นำสวดบูชาพระรัตนตรัย และพร้อมใจกันนั่งสมาธิ สำหรับบรรยากาศการรับน้องใหม่ด้วยการสวดมนต์นั่งสมาธิ มีตัวแทนจากคณะกรรมการชมรมพุทธฯ นำโดย “แพร” นางสาวสุภาพร จันทร์หอม นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะศิลปศาสตร์ ได้นำน้องๆ นักศึกษาใหม่จำนวน 3,000 กว่าคน สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย จากนั้นได้เล่าธรรมะเรื่องเทคนิคการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย รวมทั้งเรื่องความดีสากล แล้วนำนั่งสมาธิสั้นๆ 5-10 นาทีผลที่ได้รับ คือ น้องๆ นักศึกษาใหม่รู้สึกประทับใจการนั่งสมาธิ เพราะทำให้ผ่อนคลาย และสบายใจ หลังจากผ่านกิจกรรมรับน้องมาทั้งวัน ขณะที่ รศ.ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดี ม.อุบล ได้กล่าวชื่นชมว่า “นี่คือคนรุ่นใหม่ ที่จะทำให้สังคมไทยดีขึ้น การปฏิวัติทุกเรื่อง เริ่มต้นจากภายในตัวเราเอง…การต่อสู้กับการกระทำที่ไม่ถูกต้อง ที่กลายเป็นความเคยชินมาช้านาน ต้องการกำลังใจและความอดทนอย่างมาก …ขอให้ยืนหยัดต่อไป ให้เชื่อในความถูกต้องและความดี…การไหว้พระสวดมนต์ ย่อมสูงส่งกว่าการตะโกนว๊ากน้อง หรือแกล้งให้น้องอาย หรือสั่งให้ทำในเรื่องผิดๆ อย่างแน่นอน”   ที่มา ข่าว ภาพ […]

ม.อุบลฯ เจ้าภาพการประชุมสามัญ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ครั้งที่ 3/2557 มติ ทปอ. ‘แอดมิชชั่น-รับตรง59’ สอบครั้งเดียว

รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับ  คณะอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้บริหารจากสถาบันอุดมศึกษาจำนวน 27 แห่งทั่วประเทศ  ในโอกาสเข้าร่วมการประชุมสามัญ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ( ทปอ. ) ครั้งที่ 3/2557 ซึ่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ จัดประชุมในครั้งนี้  ในการนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้นำเสนอผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย แก่ที่ประชุมทราบด้วย โดยมี ศาสตราจารย์.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เป็นประธานในการประชุม  ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เผยภายหลังการประชุมว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ ให้ปีการศึกษา2559 มีการปรับระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ทั้งระบบแอดมิชชั่นกลาง และระบบการรับตรง โดยระบบรับตรงที่ใช้วิธีการสอบให้ใช้ข้อสอบวิชาสามัญร่วมกัน จัดสอบเพียงครั้งเดียว และสอบหลังจากที่นักเรียนเรียนจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้ว ส่วนสาขาวิชาที่ต้องสอบวิชาเฉพาะ เช่น กลุ่มแพทย์ วิศวกรรม ศิลปะ ให้แต่ละกลุ่มสาขาวิชาจัดสอบร่วมกันครั้งเดียว แต่สามารถสอบก่อนนักเรียนจบ ม.6 เพราะเป็นการวัดความถนัดของเด็ก และการสอบวิชาความถนัดทั่วไป หรือ GAT และการสอบวิชาความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการ หรือ PAT ให้จัดสอบปีละ 2 ครั้ง โดยเลือกคะแนนที่ดีที่สุด โดยจะปรับข้อสอบ GAT/PAT ให้สามารถวัดความถนัดตามสาขานั้นได้จริง ประธาน […]

คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ อบรมกลุ่มเกษตรกรประเทศกัมพูชา ยกระดับมาตรฐานการ ปลูกผัก และผลไม้ และสินค้าเกษตร

รองศาสตราจารย์ธีระพล  บันสิทธิ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับ และเปิดโครงการฝึกอบรมปฏิบัติการ โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรกัมพูชา “โครงการพัฒนากลุ่มเกษตรกรปลูกผัก และ ผลไม้ เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรของราชอาณาจักรกัมพูชา”  โดยมีตัวแทนกลุ่มเกษตรกรจากประเทศกัมพูชา เข้าร่วมจำนวน 8 คน อบรมระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม – 20 มิถุนายน 2557  ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล หัวหน้าโครงการฯ กล่าวว่า ตามที่ สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) กระทรวงการต่างประเทศ ได้มอบหมายให้ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดำเนินโครงการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ ร่วมกับกระทรวงเกษตร ป่าไม้และประมงของราชอาณาจักรกัมพูชา ในโครงการ“การพัฒนากลุ่มเกษตรกรปลูกผักและผลไม้ เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรของราชอาณาจักรกัมพูชา” โดยมีเกษตรกร ในจังหวัดเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา เข้าร่วมโครงการ 4 หมู่บ้าน จำนวน 80 คน โครงการมีระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี  เพื่อยกระดับเกษตรกรด้านผลไม้และผัก ให้แก่เกษตรกร ประเทศกัมพูชา เนื้อหาการอบรมประกอบด้วย ความรู้ในด้านทฤษฎี และปฏิบัติ การปลูกผัก และปลูกไม้ผล การวิเคราะห์ธาตุอาหารในดิน […]

ชี้ปุ๋ยมูลไส้เดือน ทางรอดของเกษตรกร

เครือข่ายเกษตรกรอินทรีย์จังหวัดอุบลฯ แห่อบรมการเลี้ยงไส้เดือน เผยปุ๋ยมูลไส้เดือนลดต้นทุนได้จริง เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 57 ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โครงการเสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรด้านเกษตรอินทรีย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เทคนิคการผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนจากขยะอินทรีย์ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เกษตรผู้เข้าร่วมอบรมได้รู้จักการนำขยะอินทรีย์มาแปรสภาพให้เป็นปุ๋ย ซึ่งเป็นการลดต้นทุนได้เป็นอย่างดี  โดยมีนางนุจรี โลหะกุล เจ้าของฟาร์มดินไม้งาม จ.สมุทรปราการ เป็นวิทยากรให้ความรู้ นางนุจรี โลหะกุล เปิดเผยถึงการหันมาใช้ปุ๋ยมูลไส้เดือนเพราะ ในอดีตตนเองประสบปัญหาโรคและแมลงและต้นทุนการปลูกพืชที่สูง จึงค้นพบการเลี้ยงไส้เดือน เริ่มแรกได้เลี้ยงจากการมีไส้เดือน 10 ตัวในกะละมัง จากนั้นก็ขยายเป็น 10 กะละมัง และได้นำปุ๋ยมูลไส้เดือนไปแจกให้กับเพื่อนบ้านไปใช้ปรากฏว่าได้ผลดีมาก ทำให้พืชผักงามและแข็งแรง จึงมีแนวคิดที่จะสร้างรายได้จากปุ๋ยมูลไส้เดือน โดยการทำเป็นฟาร์มขนาดย่อมภายในบริเวณบ้าน จนเติบโตในปัจจุบัน นอกจากนี้นางนุจรี ยังให้ความเห็นว่า การเลี้ยงไส้เดือนแทบจะไม่ได้ลงทุน มีเพียงแรงงานก็พอ ซึ่งหากมีความขยันและชำนาญสามารถสร้างรายได้ให้กับผู้เลี้ยงได้อย่างงาม นายปิยทัศน์ ทัศน์นิยม ผู้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้เปิดเผยว่า ตนเองสนใจเลี้ยงไส้เดือนมาก และได้ทดลองเลี้ยงไปแล้วแต่ยังประสบปัญหาจึงต้องเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้เพิ่มเติม โดยตนเองเห็นว่า ปุ๋ยมูลไส้เดือนจะเป็นทางออกที่ดีสำหรับเกษตรกรที่ต้องการลดต้นทุน อีกทั้งเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมได้ดีอีกด้วย สำหรับการอบรมครั้งนี้เป็นการให้ความรู้เรื่องไส้เดือน การผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนและน้ำหมักมูลไส้เดือนสำหรับการค้าและใช้ในครัวเรือน การประกอบกิจการฟาร์มไส้เดือน การสาธิตการเลี้ยงไส้เดือน การคัดแยกไส้เดือน การเตรียมพื้นที่การเลี้ยงและการดูแลไส้เดือน […]

ม.อุบลฯ ปิด “การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 10″

       เมื่อวันวันศุกร์ที่ 9 พฤษภาคม 2557 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดพิธีปิด “การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2557 The Tenth Thailand Olympiad in Informatics (TOI 2014)” ที่ได้กำหนดจัดการแข่งขัน ในระหว่างวันที่ 6-9 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ  อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นผู้กล่าวแสดงความยินดีแก่นักเรียนและมอบเหรียญทองแดง นางดวงสมร  คล่องสารา รองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนและมอบเหรียญเงิน รองศาสตราจารย์เย็นใจ  สมวิเชียร กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นผู้กล่าวปิดการแข่งขันและมอบเหรียญทองผู้เข้าร่วมการแข่งขัน และ นางสาวชยาพร  แก่นสาร์ ประธานสาขาคอมพิวเตอร์ และเลขานุการจัดการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 10 […]

นศ.พยาบาล อุบลฯ ฝึกวิชาฝึกปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2

นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงพื้นที่ฝึกวิชาฝึกปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2 ณ หมู่ 11 บ้านหนองวิไล เทศบาลตำบลเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่า งวันที่  11 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2556  โดยเข้าศึกษาชุมชน  และได้ทำประชาคม เพื่อหาความต้องการของชุมชน พบว่าชุมชน มีประเด็นปัญหาคือ สตรีที่อายุมากกว่า 30 ปี ไม่ไปรับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ดังนั้น ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.00-12.00 น.จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรม รณรงค์ให้สตรีที่อายุมากกว่า 30 ปี ไปรับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก โดยมี  อสม. บ้านหนองวิไล ผู้นำชุมชน  ทหารชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่ 2204  กอ.รมน. ภาค 2 สย.2 ศปป.1 กอ.รมน. ฝ่ายเวชปฏิบัติชุมชน โรงพยาบาลเขมราฐ  […]

เบื้องหลังร่วมทุกข์ร่วมสุข : วัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน

สื่อสร้างสุขอุบลราชธานีผลิตรายการโทรทัศน์ท้องถิ่น “ร่วมทุกข์ ร่วมสุข” โดยการสนับสนุนของโครงการสะพานสร้างเสริมประชาธิปไตย บันทึกเทปรายการโทรทัศน์ร่วมทุกข์ ร่วมสุข ประเด็น “วัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน” ในวันพุธที่ 16 ตุลาคม 2556 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนา คือ นายครรชิต คงสมของ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี พ.ต.ท.กิตติวัฒน์ ฉัตรศรีโพธิ์ นักวิจัยโครงการกระบวนการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนของนักศึกษาและชุมชนรอบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผศ.ตรีเนตร สาระพงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กำนันเพชรรัตน์ สีดารักษ์ ทีมวิจัยตำบลคูเมือง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี นายนัฐวัฒน์ บุญชินวงศ์ ตัวแทนผู้เคยประสบอุบัติเหตุ นอกจากนั้นยังมีเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยอุบลฯ เข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมากค่ะ

ทะลุเป้า 2 วันกว่า 20,000 คน ติวเข้ม “หนึ่งใจ…ติวให้น้อง Osotspa Road to University 2013”

เมื่อวันพุธที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้ความอนุเคราะห์สถานที่จัดโครงการ “หนึ่งใจ…ติวให้น้อง Osotspa Road to University ๒๐๑๓” เพื่อสานฝันเยาวชนไทยสู่รั้วมหาวิทยาลัยต่อเนื่องเป็นปีที่ ๕ โดยมี นายธนา  ไชยประสิทธิ์ ผู้แทนพระองค์ฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ รองศาสตราจารย์ธีระพล  บันสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตรีเนตร  สาระพงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้จัดโครงการ ครู นักเรียน และ นางนภา  ศกุนตนาค รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ในการจัดงาน เนื่องในวาระอันเป็นมงคลยิ่ง ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาต่อการพัฒนาประเทศและสังคม ทรงโปรดให้มูลนิธิ มิราเคิล ออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ร่วมกับ บริษัทโอสถสภา จำกัด และสถาบันกวดวิชาชั้นนำ อาทิ สถาบันกวดวิชาเจี๋ย โรงเรียนกวดวิชาภาษาอังกฤษ Enconcept ครูลิลลี่ และอาจารย์ชัย สำหรับกิจกรรมการเรียนการสอน ในระหว่างวันที่ ๔ – ๕ กันยายน ๒๕๕๖ ตลอดระยะเวลา ๒ วันของการจัดกิจกรรม มีน้องๆ นักเรียนเข้าร่วมโครงการอย่างเนืองแน่น จำนวนทั้งสิ้น ๑๕,๐๐๐ คนต่อวัน จากโรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง ในส่วนของการจัดกิจกรรมติวเข้มครั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนในระดับมัธยมปลาย ในการสอบเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ภายใต้ชื่อโครงการ หนึ่งใจ…ติวให้น้อง Osotspa Road to University สานฝันเยาวชนไทยสู่รั้วมหาวิทยาลัย […]

1 2 3 5