ประชุมกรรมการทีวีดิจิตอลชุมชนอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2557 มูลนิธิสื่อสร้างสุข ประชุมคณะกรรมการทีวีดิจิตอลชุมชน เพื่อรับทราบผลจากการประชุมเตรียมความพร้อมทีวีชุมชน เมื่อวันที่ 30 เมษายนที่ผ่านมา ทำความเข้าใจ ระดมความคิดเห็นจากคณะกรรมการ และวางแผนการทำงาน อบรมเชิงปฎิบัติการทีวีดิจิตอลชุมชนอุบล ทั้ง 7 พื้นที่นำร่อง โดยมีคณะกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน ได้แก่ 1. นายนพภา พันธ์เพ็ง นักสื่อสารมวลชน ประธานกรรมการ 2. พระครูสุขุม วรรณโณภาส ตัวแทนพระสงฆ์ คณะกรรมการ 3.นายธีระพล อันมัย ตัวแทนนักวิชาการ คณะกรรมการ 4. นายนิมิตร สิทธิไตรย์ ตัวแทนนักธุรกิจ(ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี) คณะกรรมการ 5.นางสาวคำปิ่น อักษร ตัวแทนชุมชนและสื่อทางเลือก คณะกรรมการ 6. นายวิสุทธิ์ ศิวประภากร ตัวแทนคนพิการ คณะกรรมการ 7.นายอัมพร วาภพ ตัวแทนผู้ทำงานด้านเด็กและเยาวชน คณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการทั้ง 7 ท่าน […]