สภาพัฒนาการเมืองเชื่อประชาชนเป็นพลังของการเปลี่ยนแปลง ไม่ใช่ 250 สปช.

เวทีสภาพัฒนาการเมืองที่อุบลราชธานีเชื่อมั่นในพลังประชาชนจะเปลี่ยนแปลงประเทศได้ ชนชั้นใดร่างกฎหมายก็เป็นไปเพื่อชนชั้นนั้นและมักละทิ้งประชาชน

สปช.อุบลราชธานี ผุด”อุบลฯโมเดล”ดึงสื่อท้องถิ่นสร้างความเข้าใจประเด็นปฏิรูปประเทศ

สปช.อุบลราชธานี ผุดอุบลฯโมเดลดึงสื่อท้องถิ่นสร้างความเข้าใจประเด็นปฏิรูปประเทศ ชี้เสียงจากส่วนกลางและท้องถิ่นต้องได้ยินเท่ากัน อุบลราชธานี-สมาชิกสภาปฎิรูปแห่งชาติ จังหวัดอุบลราชธานี  ดึงสื่อท้องถิ่นร่วมสื่อสารการปฏิรูป โดยการใช้สื่อชุมชนเร่งสร้างความเข้าใจประเด็นการปฏิรูปและเข้าร่วมเวทีการรับฟังความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในระดับจังหวัด 1 ครั้ง ระดับอำเภอ 10 ครั้งและระดับตำบล 120 เวที เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2558 นายนิมิต  สิทธิไตรย์  สมาชิกสภาปฎิรูปแห่งชาติ(สปช.) จังหวัดอุบลราชธานี ได้ร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วม ประจำจังหวัดอุบลราชธานี และนายอำเภอ ทุกอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดอุบลราชธานีที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือในการจัดเวทีปฏิรูปประเทศไทย ซึ่งนายนิมิต  สิทธิไตรย์ สปช.อุบลราชธานี และประธานคณะอนุกรรมาธิการรับฟังความคิดเห็นฯ ประจำจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า ในช่วงนี้การดำเนินการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนได้เริ่มดำเนินการในระดับพื้นที่ตามส่วนภูมิภาค โดยคณะกรรมาธิการวิสามัญฯรับฟังความคิดเห็นและคณะกรรมาธิการวิสามัญด้านต่างๆทั้ง 18 ประเด็น ในเบื้องต้นจะมีการจัดเวที สปช.เสียงประชาชน ในวันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2558 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี รวมทั้งจะมีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นฯระดับจังหวัด 1 ครั้งและระดับอำเภอ อีก 10 ครั้ง นอกจากนั้นแล้ว จะได้ประสานงานกับกอ.รมน.จังหวัด ที่จะมีการจัดเปิดเวทีการปฏิรูปในระดับตำบล อีกกว่า 120 […]

ผู้หญิงอุบลฯดันแก้กม.ให้สัดส่วนผู้หญิงเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมือง 1 : 1

มูลนิธิพิทักษ์ธรรมชาติเพื่อชีวิต ดึงพลังผู้หญิง 11สาขาอาชีพในอุบลฯ ร่วมปฏิรูปประเทศไทย สปช.อุบลฯร่วมเวทีปฏิรูปเป็นครั้งแรก ชี้อุบลฯเป็นจังหวัดแรกที่ มีการทำ MOU ระหว่าง สปช. กับภาคประชาชน วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมโรงแรมสุนีย์แกรนด์แอนด์คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี  มูลนิธิพิทักษ์ธรรมชาติเพื่อชีวิต จัดการเสวนา “พลัง บทบาทผู้หญิงเมืองอุบลในวาระปฏิรูปประเทศไทย” โดยเชิญตัวแทนสตรี 11 สาขาอาชีพเข้าร่วมเสวนา และมีนายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นายนิมิต สิทธิไตรย์ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) เป็นวิทยากรให้มุมมองต่อประเด็นการเสวนา มีนายนพพร พันธุ์เพ็ง เป็นผู้ดำเนินการเสวนา ผู้ดำเนินการเสวนา เริ่มต้นถามด้วยคำถาม ทุกท่านเห็นว่าสถานการณ์สิทธิผู้หญิงในปัจจุบันเป็นอย่างไร และจะมีบทบาทต่อการปฏิรูปประเทศไทยอย่างไร ดร.อรทัย เลียงจินดา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ม.อุบลราชธานี ตัวแทนสตรีด้านการบริหารราชการแผนดิน กล่าวว่าปัจจุบันสิทธิสตรีถูกบรรจุในรัฐธรรมนูญ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แต่ในทางปฏิบัติ ผู้หญิงยังได้รับการยอมรับจากสังคมค่อนข้างน้อย ดูจากการดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ทั้งภาครัฐ เอกชน และการเมืองท้องถิ่น ที่มีจำนวนน้อยมากเมื่อเทียบกับสัดส่วนผู้ชาย และตำแหน่งยิ่งสูง […]