ฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติ

นายกแอน สมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีมอบหมายให้                        นายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เปิดการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติ “การเตรียมความพร้อมในการตอบโต้กับภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน” โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ     อุบลราชธานี ซึ่งมีทีมเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครอุบลราชธานี ร่วมเป็นหนึ่่งในคณะวิทยากรที่ให้ความรู้ ภาพ:ชาญชัย ข่าว : เทศบาลนคร อุบลราชธานี