ชุมชนนาห้าง ร่วมใจ สร้างกติกาชุมชน ลดทะเลาะวิวาทในกลุ่มเด็ก

ชุมชนบ้านนาห้าง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมใจสร้างกติกาอยู่ร่วม เด็ก-ผู้ใหญ่ ส่งเสริมครอบครัวอบอุ่น ชุมชนปลอดภัย ลดทะเลาะวิวาทในกลุ่มเด็ก ชุมชนบ้านนาห้าง โดยนายบิน คงทน กำนันตำบลสำโรง เด็กเยาวชนจิตอาสา ชาวบ้าน ดำเนินงานโครงการโครงการร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่ ภายใต้การสนับสนุนของสสส. เพื่อส่งเสริมครอบครัวอบอุ่น ชุมชนปลอดภัย เ สร้างความรู้ความเข้าใจ กติกาในการอยู่ร่วมกันระหว่างเด็กและผู้ใหญ่ในชุมชน นายบิน คงทน กำนันตำบลสำโรง กล่าวว่า บ้านนาห้างมีสมาชิกกว่า 170 ครัวเรือน ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา และปลูกมันสำปะหลังเสริม มีเด็กเยาวชนค่อนข้างเยอะถึง 58 คน ด้วยความเป็นชุมชนชนบท ทำให้มีปัญหาเรื่องเด็กเยาวชนทะเลาะวิวาทในงานหมอลำซิ่ง การดื่มเหล้า ติดยาเสพย์ติด และขาดความรักความอบอุ่นในครอบครัว เพราะเด็กไม่ค่อยพูดคุยกับผู้ปกครอง เกิดความไม่เข้าใจกัน และไม่เคยเข้ามามีส่วนร่วมในงานของชุมชนทั้งงานบุญประเพณี และงานพัฒนาชุมชน การทำงานมีการสร้างกติกาการอยู่ร่วมกันระหว่างคนในชุมชน ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ เช่น ต้องมีส่วนร่วมในงานพัฒนาชุมชนทุกครัวเรือน ห้ามยุ่งเกี่ยวยาเสพติดหรือก่อปัญหาทะเลาะวิวาท หากไม่ปฏิบัติตามจะมีบทลงโทษคือ จะไม่ได้รับความช่วยเหลือจากชาวบ้าน ผู้นำ วัดเมื่อมีงานบุญหรืองานส่วนตัว หรือใช้ระบบสังคมชุมชนลงโทษกันเองภายในชุมชน นางอำภัย คงทน ผู้ปกครอง […]

วัด บ้าน โรงเรียน ร่วมใจตั้งสภาหมู่บ้านแก้ไขปัญหาขยะล้นชุมชน

วัด บ้าน โรงเรียน ร่วมใจตั้งสภาหมู่บ้านแก้ไขปัญหาขยะล้นชุมชน ชุมชนบ้านด้ามพร้า ชุมชนในเขตชานเมืองเทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว บ้านเรือนและประชากรเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้เกิดปัญหาหลายๆอย่าง และปัญหาขยะ เป็นปัญหาที่ใกล้ตัว ส่งผลกระทบรุนแรงมากที่สุด “ประชาชนทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทาง ไม่ให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะ กำจัดขยะไม่ถูกวิธี และบุคคลภายนอกที่ขับรถผ่าน ก็นำขยะมาทิ้งทำให้ขยะเน่าและส่งกลิ่นเหม็น ในหมู่บ้านจะมองเห็นขยะล้นถัง สุนัขคุ้ยเขี่ย ส่งกลิ่นเหม็นไปทั่ว”นายไชยยันต์ สุขบัติ เล่าสภาพปัญหาให้ฟัง ปี 2557 ผู้นำชุมชนได้ประชุมจัดตั้งสภาชุมชน โดยการสนับสนุนของสสส. เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ โดยให้ตัวแทนแต่ละส่วนได้เข้ามาเป็นคณะกรรมการ มีคณะกรรมการสภาทั้งหมด 40 คน แล้วจัดประชุมร่วมกันทุกเดือน เพื่อพูดคุยหาทางออกปัญหาขยะของชุมชน ก่อนจะช่วยกันวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา และเสนอทางออก นำข้อมูลมาประชุมชาวบ้านเพื่อลงมติร่วมกัน ว่าจะร่วมกันแก้ไขปัญหาเรื่องนี้หรือไม่ นอกจากนี้ยังมีการรับสมัครครัวเรือนต้นแบบการจัดการขยะ 50 ครัวเรือน คัดแยกขยะเป็นตัวอย่างแก่สมาชิกรายอื่นๆ การไปศึกษาดูงานธนาคารขยะในชุมชนอื่นที่ประสบความสำเร็จ แล้วนำมาปรับใช้ในชุมชนของตัวเอง ปัจจุบันสมาชิกในหมู่บ้านมีวินัยในการจัดการขยะ เล็งเห็นความสำคัญ และให้ความร่วมมือคัดแยกขยะมากขึ้น ส่งผลให้เกิดธนาคารขยะ ที่ดำเนินงานโดยคณะกรรมการในชุมชน เปิดรับซื้อขยะจากชาวบ้านทุกวันเสาร์ที่ 2 ของเดือน […]

สสส.ปลุกคนอีสาน ร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่

สสส.ปลุกพลังคนอีสาน ร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่ โชว์โมเดล “สภาชุมชนเข้มแข็ง” สร้างชุมชนต้นแบบ ลดละเลิกเลิกเหล้า เกษตรปลอดสาร งานเด็กเยาวชน และชุมชนจัดการขยะ กว่า 38 ชุมชน วันที่20 -21 กันยายน 2558 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม ภายใต้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ ทีมวิชาการ และเครือข่ายชาวบ้านชุมชนน่าอยู่ภาคอีสาน ร่วมกันจัดงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนน่าอยู่อีสาน “ฮักแพง แบ่งปัน อีสานสร้างสุข ปี 2” ขึ้น เพื่อนำเสนอผลงานและความสำเร็จของการทำงานร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ภาคอีสาน รวมทั้งเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานระหว่างชุมชนเพื่อยกระดับการทำงานให้ชุมชนเข้มแข็ง น่าอยู่ยิ่งขึ้น ทพ.ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ ผู้อำนวยการสำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม กล่าวว่าโดยการทำงานสร้างชุมชนให้น่าอยู่ของสสส. ใช้โมเดล “สภาชุมชนเข้มแข็ง”โดยกำหนดให้ทุกชุมชนจัดตั้งคณะกรรมการสภาชุมชน ที่เป็นตัวแทนคนในชุมชน ทั้งเด็กเยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้นำตามธรรมชาติ ผู้นำในระบบ อสม. กลุ่มสตรี หรือกลุ่มอื่นๆให้เข้ามามีส่วนร่วมคิดปัญหา ผลกระทบ และแนวทางที่จะนำสู่การอยู่ดีมีสุขของคนในชุมชน แล้วลงมติยึดถือปฏิบัติร่วมกัน เพื่อให้คนในชุมชนได้มีโอกาสพูดคุย แลกเปลี่ยนความเห็น และร่วมกันแก้ปัญหาในชุมชนของตัวเอง […]

หมู่บ้านเป็นไท : ประชาธิปไตยเราทำเอง

หมู่บ้านเป็นไท : ประชาธิปไตยเราทำเอง สุรินทร์คือถิ่นที่ผมมาบ่อยๆทั้งการมาแบบผ่านๆและการมาอยู่แบบแรมคืนหรือกระทั่ง 2 – 3 คืน เมืองสุรินทร์มีประเด็นทางสังคมหลายอย่างให้คนทำงานอย่างพวกเราต้องทำและมาเรียนรู้ และทุกครั้งที่มาสุรินทร์ เมืองแห่งนี้ก็ไม่เคยทำให้ต้องผิดหวัง ผมไม่ได้ชื่นชมเมืองสุรินทร์เพราะเพียงแค่อยากจะเขียนบทความให้สวยงามและไม่ใช่เป็นเพราะมุมมองในเชิงอุดมการณ์ที่สวยหรูแต่ประการใด แต่สิ่งที่อยากบอกเล่าล้วนเกิดจากความประทับใจและชื่นชมในความงดงาม เข้มแข็ง มั่นคง บนฐานของความต้องการและเป็นประโยชน์ของคนสุรินทร์อย่างแท้จริงๆ และเช่นเดียวกัน การมาสุรินทร์เที่ยวนี้ก็ไม่ทำให้ผิดหวัง ผมได้เห็นความงดงามและความตั้งใจของคนสุรินทร์ผ่านหมู่บ้านเล็กๆที่มีจำนวนครัวเรือน 214 หลังคา หมู่บ้านแห่งนี้ชื่อว่าบ้านสำโรง ตั้งอยู่ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ด้วยระยะห่างจากตัวเมืองแค่ประมาณ 7 กิโลเมตร หมู่บ้านแห่งนี้จึงจัดว่าเป็นชุมชนกึ่งเมือง เพราะจะว่าอยู่เขตนอกเมืองก็ไม่ใช่หรือจะจัดว่าอยู่ในเมืองก็ไม่เชิง เมื่อช่วง 3 ปีก่อน ที่นี่จัดว่าเป็นหมู่บ้านที่มีปัญหาเข้าขั้นวิกฤติ โดยเฉพาะเรื่องสารเคมีในแปลงเกษตรในเขตหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้านพีรวัศ คิดกล้าหรือผู้ใหญ่บ้านอึ่ง ผู้นำรุ่นใหม่ผู้เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงของชาวบ้านที่นี่ เล่าให้ฟังว่า “หมู่บ้านเรามี 67 ครัวเรือน ที่มีอาชีพปลูกผักสวนครัวขาย ดังจะเห็นได้จากจำนวนผักในตลาดสดเมืองสุรินทร์ประมาณร้อยละ 50 เป็นผักจากบ้านสำโรง และในช่วงก่อนหน้านี้ทุกครัวเรือนใช้สารเคมีไม่ว่าจะเป็น ปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าหญ้า อีกทั้งยังมีฮอร์โมนและสารเร่งต่างๆ และในช่วง 5 ปีก่อนมีคนเสียชีวิตจากสารเคมีอย่างน้อย 3 […]