ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ร่วมสร้างคุณธรรมนำชีวีแก่ นศ.ม.อุบลฯ เดินหน้าอบรม “บัณฑิตไทยหัวใจสีขาว”

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการอบรมใจใฝ่ธรรมนำชีวี หัวข้อ “เรื่อง บัณฑิตไทยหัวใจสีขาว” โดยมี รองศาสตราจารย์ธีระพล  บันสิทธิ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานกล่าว เปิดงาน และรับเกียรติจาก คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี ,ประธานสำนักงานทูตความดีแห่งประเทศไทย, ประธานกรรมการมูลนิธิธรรมดี เป็นวิทยากร น้อมนำคำสอนทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตอย่างมีสุข โดยมีนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าร่วมโครงการจำนวน 400 คน ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 2 อาคารเทพรัตนสิริปภา (โรงแรมยู-เพลส)  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 24 สิงหาคมที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีประไพ  ธรรมแสง หัวหน้าโครงการ กล่าวว่า โครงการอบรมใจใฝ่ธรรมนำชีวี หัวข้อ “บัณฑิตไทยหัวใจสีขาว” เป็นโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษา และบัณฑิตในอุดมคติเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม ตั้งมั่นในการทำความดี มีอุดมคติที่ดีในด้านการเป็นผู้มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้ มีน้ำใจ รับผิดชอบต่อส่วนรวม มีภาวะผู้นำ […]