“เกษตรอีสานใต้” จัดยิ่งใหญ่
ณ ม.อุบลฯ

คณะเกษตรฯ ม.อุบลฯ จัดยิ่งใหญ่                     “เกษตรอีสานใต้” รวมของดีถิ่นแม่โขง พร้อมจัดเสวนาวิชาการ – กิจกรรมเต็มรูปแบบ รศ. ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดเผยว่า ตามที่คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดงานวันเกษตรอีสานใต้ เมื่อปี 2552 ที่ผ่านมา ได้รับผลตอบรับจากผู้เข้าชมงานจำนวนมากเป็นอย่างดี และมีความต้องการให้มหาวิทยาลัยมีการจัดงานต่อเนื่องทุกปี “ดังนั้นเพื่อเผยแพร่ผลงานของมหาวิทยาลัยในด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการชุมชน และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์ความรู้ทางการเกษตร ตลอดจนสร้างความร่วมมือในระหว่างหน่วยงานราชการต่างๆ และภาคเอกชน เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้แก่ประชาชนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงกำหนดจัดงานเกษตรอีสานใต้ ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม – 7 พฤศจิกายน 2553 โดยมีกิจกรรมการออกร้านของหน่วยงานราชการและภาคเอกชน นิทรรศการของภาควิชาต่างๆในสังกัดมหาวิทยาลัย กิจกรรมแปลงสาธิต กิจกรรมการประกวดการแข่งขัน เป็นต้น พร้อมทั้งนี้ในงานดังกล่าวยังรับความร่วมมือจากหน่วยงานระดับกรมทั้งหมดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ […]