โครงการพัฒนาการสื่อสารและเครือข่ายนักสื่อสารสุขภาวะ ปี 2551

บันทึกรายการโทรทัศน์“เวทีสาธารณะร่วมทุกข์ร่วมสุข”ครั้งละ 2 ชั่วโมง  กำหนดออกอากาศสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ๆ ละ 1 ชั่วโมง  รูปแบบรายการเป็นเวทีที่จัดในพื้นที่ เชิญบุคคลที่อยู่ในพื้นที่ทุกภาคส่วนมาร่วมแสดงสุขภาวะและทุกขภาวะของชุมชนนั้น ๆ โดยอิงจากข้อมูลเบื้องต้นที่ได้สำรวจจากกิจกรรมค้นหาประเด็นสุขภาวะในชุมชน ตัวอย่างบุคคลที่เชิญเข้าร่วมเวที เช่น  ตัวแทนภาคประชาชน,NGOที่ทำงานในพื้นที่,ชาวบ้านทั่วไป,โรงพยาบาลชุมชน,ศูนย์สุขภาพชุมชน,อสม.,กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ,ส.ส.,สว.  มีการจดบันทึกประเด็นจากเวที เพื่อวิเคราะห์,สังเคราะห์,ประสานงานหรือดำเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ต่อเพื่อสุขภาวะของชุมชน เช่น ประเด็นปัญหาในชุมชนที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข รายการจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่อ บางประเด็นที่ต้องการผลิตสื่อเพื่อรณรงค์,เผยแพร่,ประชาสัมพันธ์ ทีมงานก็จะผลิตและประสานสื่อมวลชนให้  หรือ ข้อเสนอที่สามารถผลักดันเป็นนโยบายสาธารณะ ทีมงานก็จะระดมความคิดเพื่อผลักดันต่อไปในทุกมิติ 1.อ.โขงเจียม บ้านคันท่าเกวียน ประเด็น”ความกังวลเขื่อนบ้านกุ่ม” 11-05-2551     2. อ.เขมราฐ  “ปัญหาเด็กและเยาวชน” 18-06-2551  

โครงการต้นกล้าคุณธรรมสร้างสรรค์สื่อเพื่อชุมชนคุณธรรม

เป็นโครงการเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตและความรู้เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันภัยสังคมให้กับเด็กและเยาวชน โดยใช้เรื่องราวสถานการณ์ทางสังคม ชุมชนและวิถีชีวิตเป็นสื่อการเรียนรู้ เสริมสร้างทักษะการผลิตสื่อในการส่งเสริมคุณธรรมที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย พัฒนาทักษะเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อวิทยุเพื่อเผยแพร่รณรงค์ส่งเสริมคนดี ความดี ครองดีของสังคมและคนในชุมชนมีส่วนร่วม และเพื่อเชื่อมประสานเครือข่ายร่วมส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณธรรม โดยมีรูปแบบในการจัดกิจกรรม คือ การประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมการ วางแผนการทำโครงการร่วมกันของสมาชิกในกลุ่ม เพื่อทำความเข้าใจและกำหนดทิศทางการทำโครงการ จัดทำเอกสารโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนการดำเนินการ ประชุมเตรียมทีมงาน คณะทำงานและคณะกรรมการลานบ้านลานธรรม เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจในตัวโครงการ การรวบรวมและสังเคราะห์ข้อมูลที่มีเนื้อหาเชิงคุณธรรม เรื่องราวของคนดี ความดี ครองดีในชุมชนท้องถิ่น จัดทำค่ายเยาวชนสร้างสรรค์สื่อคุณธรรมนำชีวิต อบรมการทำสื่อวิทยุเพื่อการส่งเสริมคุณธรรมในท้องถิ่น จัดประกวดสื่อสร้างสรรค์คุณธรรมในโรงเรียน จัดกิจกรรมต้นกล้าคุณธรรมสร้างสรรค์สื่อเพื่อชุมชนคุณธรรม “รวมพลเยาวชนคุณธรรมอำเภอศรีเมืองใหม่” จัดเวทีทำแผนนโยบายการส่งเสริมคุณธรรมในโรงเรียน องค์กร ประชุมคณะทำงานทุก 2 เดือน และจัดทำสื่อเพื่อเผยแพร่สาธารณะ ระยะเวลาการดำเนินงาน กรกฎาคม – ธันวาคม 2553 พื้นที่ดำเนินการ เยาวชนต้นกล้าคุณธรรม ในเขตอำเภอศรีเมืองใหม่

โครงการสื่อสร้างหลักประกันสุขภาพ ภาคประชาชน ปีที่ 2

การดำเนินโครงการมุ่งเน้นการให้ข้อมูลข่าวสาร เรื่องการย้ายหน่วยบริการสุขภาพ สิทธิต่างๆของประชาชน รวมถึงการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนโยบายใหม่ๆ ของสปสช. ควบคู่กับการรับเรื่องร้องเรียนผ่าน “สายด่วนบัตรทอง อุบลราชธานี 08-7378-6955” เพื่อแก้ไขปัญหาการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและความไม่เข้าใจในเรื่องดังกล่าว โดยประสานหาความร่วมมือกับเครือข่ายองค์กรภาคประชาชนและเครือข่ายวิทยุชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูล สร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องหลักประกันสุขภาพ ดำเนินการแก้ไขปัญหาการเข้าไม่ถึงข้อมูลข่าวสารประเด็นความไม่เข้าใจเรื่องการขอย้ายหน่วยบริการสุขภาพของประชาชน เชื่อมโยงเครือข่ายองค์กรภาคประชาชน เครือข่ายสื่อมวลชนในการหาความร่วมมือในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน รับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน ให้คำแนะนำปรึกษา ประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาและจัดทำข้อเสนอแนะและความคิดเห็นต่อการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ มีรูปแบบกิจกรรม คือ 1. จัดประชุมชี้แจงโครงการ และเชื่อมประสานเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคม เครือข่ายสื่อมวลชน เพื่อหาความร่วมมือและแนวทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่ 2. ผลิตสปอต/สารคดีวิทยุสั้น เชิงประเด็น เนื้อหา บอกถึงรายละเอียด ขั้นตอนการขอเปลี่ยนหน่วยบริการสุขภาพ ที่ชาวบ้านฟังแล้วเข้าใจง่าย ส่งถึงเครือข่ายวิทยุชุมชนเพื่อเผยแพร่ต่อ 3. ผลิตเนื้อหาข่าวสารสปสช. เนื้อหาบอกถึงรายละเอียด ขั้นตอนการขอเปลี่ยนหน่วยบริการสุขภาพ ส่งถึงเครือข่ายฯ 4. ประสานงานเพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารการร้องเรียนจากเครือข่ายฯรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน ให้คำปรึกษา ประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาจากประชาชนผ่านสายด่วนบัตรทอง อุบลราชธานี ๐๘๗-๓๗๘๖๙๕๕ และเครือข่ายฯ ระยะเวลาการดำเนินงาน พฤษภาคม – กันยายน 2553 พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดอุบลราชธานี

โครงการสื่อสร้างหลักประกันสุขภาพอุบลราชธานี ปี 1

จากการดำเนินงานโครงการสื่อสร้างหลักประกันสุขภาพอุบลราชธานีระยะนำร่องโครงการตั้งแต่ 10 สิงหาคม – 30 พฤศจิกายน 2552 ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เพื่อสร้างความรู้ สร้างความเข้าใจ เรื่องหลักประกันสุขภาพให้กับประชาชนในเขตอำเภอวารินชำราบและอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ผ่านการสื่อสารสาธารณะทางสถานีโทรทัศน์ทีวีชุมชนบัวกลางมูลทีวี ทีวีแห่งความดี รายการร่วมทุกข์ร่วมสุข ในช่วง ร่วมคิดร่วมแก้ ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา11.00 – 13.00 น. รวมทั้งการถ่ายทอดเสียงผ่านสถานีวิทยุ FM 93.50 MHz และ cleanradio FM 93.50 MHz เว็บไซต์ www.bkmtv.net www.cleanradio92.5.com โดยการสัมภาษณ์ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามประเด็นที่ประชาชนร้องเรียน เรียบเรียงเนื้อหาเป็นข่าว ส่งสื่อมวลชนส่วนกลางและสถานีวิทยุชุมชนจำนวน กว่า 54 แห่ง นอกจากนี้ยังได้ผลิตสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ช่องทางการเข้าถึงสายด่วนบัตรทองอุบลราชธานี ได้แก่สปอต วิทยุ ขอความอนุเคราะห์สถานีวิทยุชุมชนจำนวน 10 แห่ง เปิดสปอตโทรทัศน์ขอความร่วมมือสถานีโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์เขต 2 สถานีเคเบิ้ลทีวีในจังหวัดอุบลราชธานี คือ ราชธานีเคเบิ้ลทีวี โสภณเคเบิ้ลทีวี […]