โชคชัย ศิลารักษ์

สร้างสรรค์รายการ อายุ 36 ปี               ประวัติการศึกษา จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขารัฐประศาสนศาสตรร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม   ประวัติการทำงาน พ.ศ.2545 นักข่าว นสพ.ผู้จัดการ www.manager.co.th พ.ศ.2547 นักข่าว ราชธานีเคเบิลทีวี พ.ศ.2548 นักข่าว สำนักข่าวประชาสังคม พ.ศ.2550 เจ้าหน้าที่ประสานงานสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน พ.ศ.2552 เจ้าหน้าที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.2553 นักวิชาการเผยแพร่ สถานีวิทยุกรมประมง จ.ร้อยเอ็ด พ.ศ.2554 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำงานประกันสังคม www.sso.go.th พ.ศ.2555 ฝ่ายสร้างสรรค์รายการ ช่างภาพ ตัดต่อ สื่อสร้างสุขอุบลฯ   ผลงานอื่นๆ เขียนและสร้างสรรค์งานเพลงให้กับ ไผ่ พงศธร , แดง จิตรกร , […]

ศิริวรรณ วงศ์ทวี

Social Media อายุ 24 ปี       ทำความรู้จักกับคุณศิริวรรณ       การศึกษา ศิลปศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรนิเทศศาสตร์ สาขาเอกการประชาสัมพันธ์   ประวัติการทำงาน 2556 – ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ Social Media สนง.สื่อสร้างสุขอุบลราชธานี

ชำนาญ นนท์ศิริ

ช่างเทคนิค – ห้องส่ง อายุ 25 ปี   พูดคุยกับคุณชำนาญ             การศึกษา – 2553 ปวส. สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี   ประวัติการทำงาน 2556 – ปัจจุบัน ช่างเทคนิค/ห้องส่ง สื่อสร้างสุขอุบลราชธานี  

อนิวัฒน์ สุวรรณ์

ผู้ประสานงานโครงการ   อายุ 23 ปี   พูดคุยกับคุณอนิวัฒน์       การศึกษา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเอก การบริหารองค์การ สาขาวิชาโท นโยบายสาธารณะ   ประวัติการทำงาน 2556 – ปัจจุบัน ผู้ประสานงาน โครงการสื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลงความมั่นคงทางอาหาร จังหวัดอุบลราชธานี (กินสบายใจ )  

จารุวรรณ มณีศักดิ์

เจ้าหน้าที่ธุรการ/การเงิน อายุ 22 ปี พูดคุยกับคุณจอย           ประวัติการศึกษา    ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะบริหารธุรกิจ สาขาการการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี   ประวัติการทำงาน    พนักงานขาย รวมสินไทยเทรดดิ้ง  1 ต.ค. 55  – ปัจจุบัน ทำงานที่สื่อสร้างสุขอุบลราชธานี

พงษ์พัฒน์ ห่อดี

ช่างเทคนิคห้องส่ง อายุ 25 ปี       พูดคุยกับคุณพงษ์พัฒน์       การศึกษา จบมัธยมศึกษาตอนปลายที่ โรงเรียนสัมมาสิกขาราชธานีอโศก ประวัติการทำงาน ปี 2550 – เจ้าหน้าที่ตัดต่อ – ถ่ายวีดีโอ รายการเติมฝันวันสุข สวิชชิ่งรายการสงครามสังคมธรรมะการเมือง,วิปัสสนา,ข่าว,แค่เอื้อม,พุทธชีวศีล,วิถีอารยธรรม ที่ FMTV ทีวีผ่านดาวเทียม ปี 2554 – เจ้าหน้าที่ตัดต่อ – ถ่ายภาพ สำนักงานสื่อสร้างสุข จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2554 – ผู้กำกับภาพ หนังเรื่องกอนกวย ส่วยไม่ลืมชาติ ปี 2555 – เจ้าหน้าที่ช่างเทคนิค/ดูแลควบคุมห้องส่ง สำนักงานสื่อสร้างสุข จังหวัดอุบลราชธานี ประวัติการฝึกอบรม ปี 2550 – เป็นพี่ลี้ยงอบรม “ค่ายเยาวชนคนสร้างชาติ” ปี 2552 – […]

สุชัย เจริญมุขยนันท

เลขาธิการมูลนิธิสื่อสร้างสุข อายุ 47 ปี       ทักทายคุณสุชัย     การศึกษา นิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หลักสูตรอบรมโปรดิวเซอร์ Nation Channel ประสบการณ์การทำงาน (อดีต) ผู้ประสานงานโครงการเผยแพร่ความรู้ทางวิทยุ มูลนิธิหมอชาวบ้าน กรุงเทพมหานคร  ผู้สื่อข่าว สำนักข่าวไทย จ.อุบลราชธานี  ผู้ประกาศ , ผู้ดำเนินรายการ , โปรดิวเซอร์รายการ วิทยุเนชั่น กรุงเทพมหานคร  หัวหน้าฝ่ายผลิต,ผู้ช่วยผู้จัดการ ทีมงาน Harmony อุบลราชธานี  ผู้ดำเนินรายการ,ผลิตรายการ – คนค้นข่าว ออกอากาศทางโสภณเคเบิ้ลทีวี – เปิดบ้านเปิดใจ ออกอากาศทางโสภณเคเบิ้ลทีวี – สืบสานตำนานเมือง ออกอากาศทางโสภณเคเบิ้ลทีวี – สารคดี “ห่มรักให้เด็กด้อยโอกาส” ออกอากาศทาง สทท.11 อุบลราชธานี – โต๊ะข่าวท้องถิ่น ราชธานีเคเบิ้ลทีวี – […]

คนึงนุช วงศ์เย็น

ผู้จัดการสื่อสร้างสุขอุบลราชธานี อายุ 28 ปี        พูดคุยกับคุณนุช   ประวัติการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเลขานุการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ปริญญาตรี คณะวิทยาการการจัดการ สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช                                                                                                                                                                                                                                                                                    ปริญญาตรี คณะวิทยาการการจัดการ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารท้องถิ่น) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ประวัติการทำงาน ๏ ปี 2549-2551 เจ้าหน้าที่ศูนย์ข่าวประชาสังคม จังหวัดอุบลราชธานี (โครงการสื่อสร้างสุขอุบลราชธานี) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการการเงิน ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ๏ปี 2551-2552 เจ้าหน้าที่ศูนย์ข่าวประชาสังคม จังหวัดอุบลราชธานี (โครงการสื่อสร้างสุขอุบลราชธานี) ผู้สื่อข่าว/เจ้าหน้าที่สารคดี (เขียนบท) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ๏ปี 2551-2552 ผู้ประสานงานโครงการสมัชชาสุขภาพว่าด้วยสุขภาวะของคนอุบลฯ ภายใต้การ สนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ๏ปี 2552-2553 เจ้าหน้าที่ธุรการ การเงิน โครงการพัฒนาการสื่อสารและเครือข่ายนักสื่อสารสุขภาวะปี […]

ประวิทย์ ตอพล

โปรดิ๊วเซอร์ อายุ 33 ปี       ทักทายคุณประวิทย์     การศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวช.)วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี สาขา ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ศิลปศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี เอกนิเทศศาสตร์ สาขาการประชาสัมพันธ์ ประวัติการทำงาน ปี 2546 – ศูนย์ข่าวประชาสังคม จ.อุบลราชธานี ตำแหน่ง ผู้สื่อข่าว ปี 2548 – ศูนย์ข่าวประชาสังคม จ.อุบลราชธานี ตำแหน่ง โปรดิวเซอร์รายการ บันทึกจากชุมชน ปี 2550 – ดำเนินธุรกิจส่วนตัว รับผลิตมัลติมีเดียในนาม Studio Focus ปี 2553 – ฝ่ายประชาสัมพันธ์ศูนย์ประสานงานสื่อสร้างสุขภาวะเด็กและเยาวชนภาคอีสาน(ศสอ.) ประวัติการฝึกอบรม เป็นผู้ช่วยวิทยากรฝึกอบรมการผลิตสปอตวิทยุให้เด็กและเยาวชนขององค์การยูนิเซฟ เป็นผู้ช่วยวิทยากรอบรมนักเรียนผลิตรายการวิทยุที่จังหวัดศรีสะเกษ เป็นวิทยากรฝึกอบรมการผลิตสารคดีทางโทรทัศน์ภายในจังหวัดอุบลฯ ตัวอย่างผลงานที่ผ่านมา ด้านวิทยุ – ผลิตสปอตและจิงเกิ้ลรายการให้สถานีวิทยุชุมชน 2 แห่ง […]

กมล หอมกลิ่น

นักข่าวสารคดี อายุ 33 ปี         พูดคุยกับคุณกมล       การศึกษา ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          หลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้น Arkansas University รัซอาร์คันซอ สหรัฐอเมริกา                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประสบการณ์ด้านงานพัฒนา เจ้าหน้าที่เสมสิกขาลัยอุบลราชธานี ภายใต้มูลนิธิเสถียรโกเศศ-นาคะประทีป รับผิดชอบงานพัฒนาพื้นที่ปากมูล ปี 2547-2549 – โครงการการศึกษาทางเลือก – โครงการโรงเรียนภูมิปัญญาไทบ้าน – โครงการห้องเรียนชุมชน – โครงการห้องเรียนการจัดการป่าชุมชนอย่างยั่งยืนในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำมูนตอนล่าง – โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการการทำเกษตรอินทรีย์ภายใต้นโยบายแปลงสินทรัพย์เป็นทุนร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ เจ้าหน้าที่วิทยาลัยการจัดการทางสังคม (วจส.) ตำแหน่งผู้ช่วยผู้ประสานเครือข่ายเยาวชนสืบสานภูมิปัญญาภาคอีสาน ปี 2549-2551 – โครงการเยาวชนสืบสานภูมิปัญญา – เครือข่ายเยาวชนประชาชนอาเซียน – เครือข่ายเยาวชนความสุขมวลรวมประชาชาติ หัวหน้าโครงการวิจัยรูปแบบการฟื้นฟูทรัพยากรสิ่งแวดล้อมลำโดมใหญ่ ต.ไร่ใต้ อ.พิบูลมังสาหาร […]

1 2