เทศบาลนครอุบลฯ รับแจ้งความจำนงขอรับการสงเคราะห์ช่วยเหลือ ผู้ได้รับผลกระทบจากอุทุกภัย ประจำปี 2557 กรณีบ้านเรือนเสียหาย

     นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดอุทกภัยภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี และได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอำเภอเมืองอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา ซึ่งในขณะนั้นมีบ้านเรือนและทรัพย์สินถูกน้ำท่วมเป็นเวลาหลายวันได้รับความเสียหายนั้น เทศบาลนครอุบลราชธานีจะได้ดำเนินการสำรวจบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายบ้านเรือนที่ให้แล้วเสร็จตามกำหนด      เทศบาลนครอุบลราชธานี จึงประกาศให้เจ้าของบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยที่ไม่มีชื่อตามที่เจ้าหน้าที่ลงสำรวจ ให้แจ้งความจำนงขอรับการช่วยเหลือได้ที่ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัย ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครอุบลราชธานี หรือกับเจ้าหน้าที่ที่ออกสำรวจ ตั้งแต่วันที่ 1 – 20 กันยายน 2557 พร้อมทั้งแนบเอกสารดังต่อไปนี้ 1. สำเนาทะเบียนบ้าน ฉบับเจ้าบ้าน (หลังที่ได้รับความเสียหาย) จำนวน 2 ฉบับ 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  (ของเจ้าบ้านหลังที่ได้รับความเสียหาย) จำนวน 2 ฉบับ 3. ภาพถ่ายขณะเกิดภัย และภายหลังน้ำลด   จำนวน 2 ชุด กรณีบ้านไม่มีเลขที่บ้าน ให้ปฏิบัติดังนี้ 1.  ให้ยื่นคำร้องขอหนังรับรองบ้านไม่มีเลขที่ […]

สสจ.อุบลฯเตือนประชาชนเรื่องการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่า

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี แจ้งเตือนประชาชนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา และขอความร่วมมือสื่อมวลชนในพื้นที่ร่วมเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชนให้เป็นทิศทางเดียวกันเพื่อลดความตื่นตระหนกจากการแพร่กระจายโรคดังกล่าว นายแพทย์สุรพร ลอยหา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาเป็นโรคประจำถิ่นของทวีปแอฟริกา เชื้อไวรัสจะอยู่ในสารคัดหลั่งของผู้ป่วยคือ เลือด น้ำมูก น้ำลาย น้ำเหลือง ปัสสาวะ อุจจาระ หรือน้ำอสุจิ การติดต่อกันจะเกิดขึ้นจากการสัมผัสกับสารคัดหลั่งดังกล่าวของผู้ป่วยที่มีอาการโดยตรง ไม่ติดต่อทางอากาศ เชื้อจะแพร่ขณะมีการป่วยแล้ว     ขณะนี้แม้ยังไม่พบผู้ป่วยในประเทศไทยก็ตาม แต่กระทรวงสาธารณสุขก็ได้ติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งจัดระบบเฝ้าระวังโรคทั้งประเทศ ซึ่งจะสามารถค้นหาผู้อาจติดเชื้อได้อย่างรวดเร็ว มีการจัดระบบการดูแลรักษา ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาล การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการวินิจฉัยอย่างรวดเร็ว ซึ่งขณะนี้ระบบมีความพร้อมทันทีหากพบผู้ป่วยหรือผู้สงสัย ทั้งนี้การให้ข้อมูล ความรู้ที่ถูกต้องแก่บุคลากรที่จะเป็นแกนหลักในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารรวมทั้งประชาชนในพื้นที่  ตั้งแต่เรื่องเชื้อโรค การระบาด การติดต่อ การแพร่เชื้อ อาการ วิธีการป้องกันโรค ให้เป็นทิศทางเดียวกัน เพื่อลดความสับสนจากข้อมูลดังกล่าว เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นระบบความพร้อมของประเทศไทย และความร่วมมือในการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา ไม่ให้แพร่ระบาดในไทยต่อไป ( 22 สค.57 ) นายแพทย์ดนัย เจียรกุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้เข้าประชุม Vedio  conference ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   เรื่องการเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา และเรื่องการปฏิรูประบบสุขภาพ  โดยมีข้อสั่งการให้แก่บุคลากรสาธารณสุขทั้งในโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง […]

สสจ.อุบลฯ จับมือเครือข่าย จัดมหกรรมสุขภาพ “อ่าน ใส่ ถอด ทิ้ง” ให้เกษตรกรตระหนักถึงพิษภัยจากสารเคมีทางการเกษตร

วันที่ 19 สิงหาคม 2557 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จัดมหกรรมสุขภาพ “สังคมปลอดภัย เกษตรกรไทยปลอดสารเคมี” ณ  วัดบ้านดอนแดงใหญ่ ต.หนองเหล่า อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี โดยมีนายพีระศักดิ์ องกิตติกุล นายอำเภอม่วงสามสิบ เป็นประธานเปิดงานครั้งนี้ โดยภายในงานมีการแสดงของเด็กนักเรียน มีบูธกิจกรรมจากหน่วยงาน สถานศึกษา องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น สำนักควบคุมโรคที่7 จังหวัดอุบลราชธานี วิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รายการกินสบายใจ และอีกหลายหน่วยงาน นำผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพมาจัดจำหน่าย รวมทั้งมีบูธคลินิกตรวจรักษาโรคที่เกิดจากการทำงาน มาบริการเกษตรกรที่มาร่วมงานอีกด้วย นายนายพีระศักดิ์ องกิตติกุล นายอำเภอม่วงสามสิบ กล่าวว่า อาชีพหลักของชาวบ้านอำเภอม่วงสามสิบส่วนใหญ่ก็ทำการเกษตร ฉะนั้นการใช้สารเคมีในนาข้าวก็คงจะมีบ้าง แต่อยากให้ตัวเกษตรกรได้ตระหนักถึงพิษภัยและโรคภัย ที่อาจเกิดจาการสัมผัสสารเคมีว่าอันตรายเพียงใด อยากจะให้หลีกเลี่ยง ค่อยๆลดปริมาณการใช้สารเคมีลง เพื่อสุขภาพของตนเองและคนในครอบครัว การจัดงานในวันนี้นับว่าเป็นสิ่งดีที่ชาวบ้านจะได้ความรู้ และวิธีการปฎิบัติตนเมื่อต้องใช้สารเคมีทางการเกษตร โครงการรณรงค์เพื่อการส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันตนเองของเกษตรกรในการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช “อ่าน ใส่ ถอด ทิ้ง” ปลอดภัยจริงจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ได้ตระหนักถึงปัญหาสารเคมีกำจัดศัตรูพืช เป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน ทั้งในส่วนของเกษตรกร […]

สปสช.เขต10 อุบลฯ เปิดพื้นที่ปลุกพลัง สานฝัน ฟื้นฟูสุขภาพ สร้างโอกาสให้คนพิการและผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557 โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท นพ.ประทีป ธนเจริญ รองเลขาธิการสำนักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงาน มหกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์เขตบริการสุขภาพที่10 อุบลราชธานี “ปลุกพลัง สานฝัน อยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน” โดยภายในงานมีเวทีเสวนา เรื่อง ปลุกพลัง สานฝัน นอกจากนั้นยังมีนิทรรศการของหน่วยบริการที่แสดงผลงานการดำเนินงาน การดูแลผู้สูงอายุ ในปีที่ผ่านมา นิทรรศการการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก การพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก และการสื่อสารสำหรับคนพิการ การแสดงนิทรรศการผลผลิตฝีมือคนพิการอีกด้วย ผู้ร่วมเวทีเสวนา คือ 1. คุณสุภรธรรม มงคลสวัสดิ์ เลขาธิการมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ 2. คุณแสงเพลิน จารุสาร ประธานศูนย์เรียนรู้ฟื้นฟูเด็กพิการโดยครอบครัว(พื้นที่บางแค) 3. คุณวินิจ มูลวิชา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกิจการพิเศษ มูลนิธิธรรมมิกชนเพื่อคนตาบอดแห่งประเทศไทย และคุณสุชัย เจริญมุขยนันท เลขาธิการมูลนิธิสื่อสร้างสุข เป็นผู้ดำเนินรายการ เริ่มต้น คุณสุภรธรรม มงคลสวัสดิ์ เลขาธิการมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ  กล่าวว่า ตนเองพิการมาแต่กำเนิด สมัยก่อน การบริการสาธารณะยังไม่สะดวกสบายเท่าปัจจุบัน เวลาจะขึ้นรถประจำทางก็โดนกีดกันบ้าง เพียงเพราะว่าเราเป็นคนพิการ […]

ครู/นักเรียน ทั่วภาคอีสาน เข้าร่วมพิธีรับตราพระราชทานบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ที่ ม.อุบลฯ 8 ส.ค.นี้

มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน จัดงาน พิธีรับตราพระราชทานบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2556 แก่ครูและนักเรียน ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 2,500 คน ในวันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เมื่อครั้งพระองค์เสด็จเยือนประเทศเยอรมนีได้ทรงทอดพระเนตรกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยของประเทศเยอรมนี ซึ่งสามารถปูพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กปฐมวัย และสามารถพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความรัก ความสนใจในวิทยาศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงดำริให้คณะติดตามไปศึกษาดูงานและนำมาพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยนำร่องโครงการในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ปี พ.ศ. 2554 มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเข้าร่วมโครงการในนามเครือข่ายท้องถิ่น (local network) โดยมีวิทยากรท้องถิ่น (local trainer) ที่รับผิดชอบ 2 ราย คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระ วุฒิพรหม อาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์ และ ดร.กานต์ตะรัตน์ วุฒิเสลา อาจารย์ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระ วุฒิพรหม วิทยากรท้องถิ่น […]

อบอุ่นใจ ม.อุบลฯ จัดงานบายศรีสู่ขวัญเกศแก้วนิโรบล เอิ้นขวัญน้องใหม่ “กันเกรา ช่อที่ 27″

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดงาน พิธีบายศรีสู่ขวัญเกศแก้วนิโรบล เอิ้นขวัญน้องใหม่  เพื่อต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557  “กันเกรา ช่อที่ 27”  สู่บ้านหลังใหม่แห่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยมี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนชุมชน และนักศึกษาใหม่ เข้าร่วมงานจำนวน กว่า 4,000 คน   ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2557 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อินทิรา  ซาฮีร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานในงาน พิธีบายศรีสู่ขวัญเกศแก้วนิโรบล เอิ้นขวัญน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมี นายวีระนันท์  ทัศน์ศรี ประธานฝ่ายศิลปวัฒนธรรม สโมสรนักศึกษา กล่าวรายงาน  และในโอกาสนี้ยังรับเกียรติจาก นายสุรพันธ์  ดิสสะมานรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมแสดงความยินดีและกล่าวต้อนรับให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ ในนามจังหวัดอุบลราชธานีด้วย พิธีบายศรีสู่ขวัญเกศแก้วนิโรบล เอิ้นขวัญน้องใหม่ นับว่าเป็นประเพณีสำคัญ ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ถือปฏิบัติต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี เพื่อสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดี และเป็นการรับขวัญน้องใหม่ “กันเกรา ช่อที่ 27”สู่จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเริ่มต้นการศึกษาในมหาวิทยาลัย  ในงานจัดให้มีขบวนแห่อัญเชิญพานบายศรีสู่ขวัญ ซึ่งขบวนประกอบด้วย ป้ายมหาวิทยาลัย  ขบวนอัญเชิญพานเงินพานทอง […]

ม.อุบลฯ ปฐมนิเทศนักศึกษา ป.โท – เอก

 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม 2557 สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัด “งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557” โดยมี ดร.จุฑามาศ  หงษ์ทอง รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดและกล่าวต้อนรับบัณฑิตใหม่ และ นางสาวสิริพัฒน์ ลาภจิตร หัวหน้างานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นผู้กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนและเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาใหม่ ในการวางแผนการศึกษาให้บังเกิดผลสำเร็จ การให้คำแนะนำและข้อมูลการให้บริการเกี่ยวกับการเรียนการสอน และระบบการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา การได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติต่างๆ และการแนะนำให้นักศึกษาได้รู้จักกับผู้บริหารในระดับมหาวิทยาลัย คณะ อาจารย์ผู้สอน บุคลาการที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานต่างๆ ที่ช่วยสนับสนุนการเรียนการสอน และในปีการศึกษา ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้เปิดรับระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 35 หลักสูตร โดยแยกเป็น ปริญญาโท 24 หลักสูตร ปริญญาเอก ๑๑หลักสูตร ซึ่งเปิดสอนหลักสูตรใน และนอกเวลาราชการ สำหรับปีนี้ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557 จำนวน 228 คน แยกเป็นระดับปริญญาโท 212 คนปริญญาเอก 16 คน ประกอบด้วยนักศึกษาไทย 222 คน ต่างชาติ 6 คน […]

ม.อุบลฯ ร่วมมือกับ Google Thailand เปิดโครงการ “การนำ Google App สำหรับสถานศึกษามาใช้ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมมือกับ Google Thailand เปิดโครงการ “การนำ Google App สำหรับสถานศึกษามาใช้ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานพิธีเปิดการใช้งาน Google Apps อย่างเป็นทางการ เพื่อนำGoogle Apps มาใช้สนับสนุนการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัย ในฐานะที่ Google เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี และมีนโยบายที่ต้องการสนับสนุนการศึกษาอย่างเปิดกว้างทั่วโลก และได้เล็งเห็นความสำคัญด้านการศึกษา จึงริเริ่มโครงการขึ้นภายใต้ชื่อโครงการ “Google for Education”  โดย Google ยินดีให้การสนับสนุนโครงการในการนำเทคโนโลยี แอปพลิเคชัน เพื่อการศึกษาที่สามารถใช้งานได้กับทุกอุปกรณ์ สำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคคลากรที่จะได้มีโอกาสพัฒนาทักษะ และกระบวนการเรียนรู้การทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งการเข้าถึงข้อมูลด้านการศึกษา วิจัย ที่สามารถเข้าใช้งานได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ นอกจากนี้ Google ยังสนับสนุนทีมงานให้คำปรึกษาด้านการตั้งค่าสำหรับระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อรองรับการใช้งาน รวมทั้งการจัดอบรบ การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการศึกษา เพื่อให้กระบวนการการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งได้รับความสนใจจากคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาจำนวนมาก เมื่อวันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2557 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ม.อุบลฯ อบรมเยาวชนมัคคุเทศก์น้อย นำท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์วัฒนธรรม ป่าต้นน้ำร่องก่อ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยสำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย จัดโครงการบริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการ มัคคุเทศก์น้อย ป่าต้นน้ำร่องก่อ ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว โดยมีนักเรียนระดับประถมศึกษา ปีที่ 5-6ในโรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าร่วมจำนวน 80 คน  รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส จิตต์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา เป็นประธานเปิดงาน ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 19-20 มิถุนายน 2557 การอบรมเชิงปฏิบัติการ มัคคุเทศก์น้อย ป่าต้นน้ำร่องก่อ ในครั้งนี้ ซึ่งเป็นการอบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนในโรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัย แบ่งการอบรมออกเป็นการบรรยายพิฌศษ ด้านพฤษศาสตร์ ด้านการปฐมพยาบาล ด้านการท่องเที่ยว และการเสวนาจากปราชญ์ชาวบ้านเรื่องความสัมพันธ์ของชุมชนกับต้นน้ำร่องก่อ  พร้อมนำนักเรียนลงพื้นที่เดินป่าศึกษาธรรมชาติ ซึ่งนักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาทักษะการบริการนักท่องเที่ยวในอนาคตของการเปิดประตูสู่ประชาคมอาเซียน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้อนุรักษ์และพัฒนาป่าต้นน้ำร่องก่อ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ โดยจัดทำ สวนพฤกษศาสตร์บนพื้นที่ 175 ไร่ ของมหาวิทยาลัยให้เป็นป่าชุมชน และเป็นป่าอนุรักษ์พรรณไม้และพันธุ์สัตว์นานาชนิด ตามที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชเสาวนีย์ให้คนไทยร่วมกันรักษาป่าและฟื้นฟูสภาพป่าไม้ที่เหลืออยู่น้อยในประเทศไทยให้มีมากขึ้น เพื่อเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้อยใหญ่ รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารตามธรรมชาติให้มนุษย์ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้น้อมนำพระราชประสงค์มาดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาได้ปรับสภาพพื้นป่ารกร้างเสื่อมโทรมรอบบริเวณหนองกระทา และหนองร่องก่อ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติให้มีสภาพสมบูรณ์เหมือนในอดีต พร้อมสร้างความร่วมมือกับชุมชนที่อาศัยอยู่ติดพื้นป่าให้เห็นความสำคัญการมีป่าต้นน้ำไว้สร้างความชุ่มชื้นให้ดินให้ป่าเป็นแหล่งอาหาร ให้ป่าเป็นแหล่ง […]

สคร.7 สร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในจังหวัดชายแดน

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ประชุมพัฒนาเครือข่ายโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หวังสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในจังหวัดชายแดน แนะประชาชนลดความเสี่ยงจากการถูกสุนัขกัด ด้วย คาถา 5ย วันนี้ (23 มิ.ย. 2557) นพ.ศรายุธ  อุตตมางคพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี ให้สัมภาษณ์หลังเป็นประธานเปิดการประชุมการพัฒนาเครือข่ายโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ในจังหวัดชายแดนสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี ณ ห้องประชุม โรงแรมบ้านสวนคุณตา รีสอร์ท อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ว่าโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน เป็นโรคที่ทำให้เกิดปัญหาทางด้านสาธารณสุขของประเทศไทยมาโดยตลอด โดยเฉพาะโรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนที่อันตรายร้ายแรงที่สุดพบได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด สาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัสพิษสุนัขบ้าที่ทำให้เกิดอาการทางระบบประสาทเมื่อคนหรือสัตว์ได้รับเชื้อและแสดงอาการแล้วไม่มีทางรักษาจะต้องเสียชีวิตทุกราย  สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิดเป็นพาหะนำโรคโดยเฉพาะสุนัขและแมวซึ่งมีความใกล้ชิดกับคนมาก ทำให้โรคนี้เป็นปัญหาที่สำคัญทางสาธารณสุขเนื่องจากเป็นสาเหตุทำให้มีคนและสัตว์เสียชีวิตด้วยโรคนี้ทุกปี จากการวิเคราะห์สถานการณ์โรคในพื้นที่รับผิดชอบยังปรากฏมีผู้ป่วยด้วยโรคพิษสุนัขบ้า เกิดขึ้นประปรายเกือบทุกปี โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดชายแดนมีความเสี่ยงสูงและจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขปัญหา จึงจัดให้มีการพัฒนาเครือข่ายกำหนดแผนยุทธศาสตร์ ตลอดจนจัดทำหลักเกณฑ์การสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเครือข่ายป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเพื่อให้เครือข่ายโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนจากหน่วยงานสาธารณสุขปศุสัตว์และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมมือกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies Free Area) อย่างยั่งยืนต่อไป “ในโอกาสนี้ ขอแนะนำประชาชนให้ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและลดความเสี่ยงจากการถูกกัดด้วยตนเอง ด้วยการปฏิบัติตามคำแนะนำ 5ย ได้แก่ “อย่าแหย่  อย่าเหยียบ  อย่าแยก  อย่าหยิบ  อย่ายุ่ง” […]

1 2 3 4 63