เตรียมเวทีอบรมทีวีดิจิตอลชุมชนเทศบาลตำบลธาตุ

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2557 นายสุชัย เจริญมุขยนันท เลขาธิการมูลนิธิสื่อสร้างสุข พร้อมทีมงาน ลงพื้นที่เทศบาลตำบลธาตุ อำเภอวารินชำราบ เพื่อเตรียมการอบรมเชิงปฎิบัติการทีวีดิจิตอลชุมชน โดยครั้งนี้ได้รับการต้อนรับจากนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลธาตุ และผู้นำชุมชนทุกหมู่บ้าน เป็นอย่างดี

เตรียมเวทีอบรมทีวีดิจิตอลชุมชนตำบลไร่ใต้ อำเภอพิบูลมังสาหาร

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2557 นายสุชัย เจริญมุขยนันท เลขาธิการมูลนิธิสื่อสร้างสุข พร้อมทีมงาน ลงพื้นที่ตำบลไร่ใต้ อำเภอพิบูลมังสาหาร เพื่อเตรียมการอบรมเชิงปฎิบัติการทีวีดิจิตอลชุมชน โดยครั้งนี้ได้รับการต้อนรับจากนายกอบต. ไร่ใต้ ผู้นำชุมชน เป็นอย่างดี พร้อมกับสนับสนุนกิจกรรมอบรมนี้ให่เกิดขึ้น เพราะต้องการให้ชาวบ้านนำเสนอเรื่องราวในชุมชนในรูปแบบสื่อ ได้  

เตรียมเวทีอบรมทีวีดิจิตอลชุมชนบ้านทัพไท ตำบลแจระแม

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2557 นายสุชัย เจริญมุขยนันท เลขาธิการมูลนิธิสื่อสร้างสุข พร้อมทีมงาน ลงพื้นที่บ้านทัพไท เทศบาลตำบลแจระแม เพื่อเตรียมการอบรมเชิงปฎิบัติการทีวีดิจิตอลชุมชน โดยครั้งนี้ได้รับการต้อนรับจากชาวบ้านชุมชนบ้านทัพไทเป็นอย่างดี โดยพื้นที่นี้มีประเด็นที่น่าสนใจคือ เรื่องธรรมาภิบาล  

เตรียมเวทีอบรมทีวีดิจิตอลชุมชนเทศบาลตำบลคำน้ำแซบ

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2557 นายสุชัย เจริญมุขยนันท เลขาธิการมูลนิธิสื่อสร้างสุข พร้อมทีมงาน ลงพื้นที่เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ เพื่อเตรียมการอบรมเชิงปฎิบัติการทีวีดิจิตอลชุมชน เป็นพื้นที่แรก โดยครั้งนี้ได้รับการต้อนรับจากนายสุเมธ ตรีศูลรัตน์ นายกเทศบาลตำบลคำน้ำแซบ เป็นอย่างดี อีกทั้งยังสนับสนุนกิจกรรมการอบรมอย่างเต็มที่ อยากให้คนในชุมชนผลิตสื่อ เพื่อนำเสนอสิ่งดีๆในชุมชนได้ด้วยตนเอง  

ประชุมกรรมการทีวีดิจิตอลชุมชนอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2557 มูลนิธิสื่อสร้างสุข ประชุมคณะกรรมการทีวีดิจิตอลชุมชน เพื่อรับทราบผลจากการประชุมเตรียมความพร้อมทีวีชุมชน เมื่อวันที่ 30 เมษายนที่ผ่านมา ทำความเข้าใจ ระดมความคิดเห็นจากคณะกรรมการ และวางแผนการทำงาน อบรมเชิงปฎิบัติการทีวีดิจิตอลชุมชนอุบล ทั้ง 7 พื้นที่นำร่อง โดยมีคณะกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน ได้แก่ 1. นายนพภา พันธ์เพ็ง นักสื่อสารมวลชน ประธานกรรมการ 2. พระครูสุขุม วรรณโณภาส ตัวแทนพระสงฆ์ คณะกรรมการ 3.นายธีระพล อันมัย ตัวแทนนักวิชาการ คณะกรรมการ 4. นายนิมิตร สิทธิไตรย์ ตัวแทนนักธุรกิจ(ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี) คณะกรรมการ 5.นางสาวคำปิ่น อักษร ตัวแทนชุมชนและสื่อทางเลือก คณะกรรมการ 6. นายวิสุทธิ์ ศิวประภากร ตัวแทนคนพิการ คณะกรรมการ 7.นายอัมพร วาภพ ตัวแทนผู้ทำงานด้านเด็กและเยาวชน คณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการทั้ง 7 ท่าน […]

เบื้องหลังเวทีเตรียมความพร้อมทีวีดิจิตอลชุมชน

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 เวลา 09.00 – 16.00น. ณ ห้องทับทิมสยาม 4 ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์โฮเทลคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ มูลนิธิสื่อสร้างสุขจัด “เวทีเตรียมความพร้อม ทีวีดิจิตอลชุมชน” จากสนับสนุนของโครงการสะพานโดยการสนับสนุนจากองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) โดยมีนางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) บรรยายในหัวข้อ “ทีวีดิจิตอลชุมชนที่อยากเห็น” และร่วมรับฟังความคิดเห็นจากภาคีเครือข่ายร่วมเสนอความเห็นในหัวข้อเดียวกัน คือ อาจารย์ธีระพล อันมัย อาจารย์หลักสูตรนิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพันธ์) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี , นายนพพร พันธุ์เพ็ง นักสื่อสารมวลชน , นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี , นางสาวคำปิ่น อักษร นักข่าวพลเมือง , นายศุภชัย ไตรไทยธีระ ตัวแทนเด็กเยาวชน , นางนภนรรณ ทองเรือง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลคำน้ำแซบ อีกทั้งยังมีเครือข่ายภาคประชาสังคม องค์กรอิสระ ภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และสื่อมวลชน เข้าร่วมกว่า 100 คน ร่วมระดมความคิดเห็นกันในช่วงบ่ายอีกด้วย ข่าวเพิ่มเติม https://www.sangsook.net/?p=14044  

เวทีประชุมเตรียมความพร้อม TV Digital ชุมชน

เมื่อวันพุธที่ 30 เมษายน 2557 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องทับทิมสยาม 4 ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์โฮเทลคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์  มูลนิธิสื่อสร้างสุข จัดเวทีประชุมเตรียมความพร้อม TV Digital ชุมชน โดยได้เชิญเครือข่ายภาคปะชาชน หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมประชุม เพื่อระดมความคิดเห็นว่า อยากจะเห็นทีวีชุมชนเป็นแบบไหน กิจกรรมในช่วงเช้า นายนพภา พันธุ์เพ็ง ประธานกรรมการมูลนิธิสื่อสร้างสุข กล่าวต้อนรับ หลังจากนั้น เริ่มทำความรู้จักมูลนิธิสื่อสร้างสุข/วัตถุประสงค์ ความเป็นมาโครงการ TV Digital ชุมชน โดยนายสุชัย เจริญมุขยนันท เลขาธิการมูลนิธิสื่อสร้างสุข มีเวทีบรรยาย หัวข้อเรื่อง “TV Digital ชุมชน ที่อยากเห็น” โดยนางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เวทีเสวนา “ทีวีชุมชนที่อยากเห็น” ดำเนินรายการโดยสุชัย เจริญมุขยนันท โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนาดังนี้ อาจารย์ธีระพล อันมัย […]

เบื้องหลังกิจกรรม “ถอดบทเรียนสื่อสร้างสุขอุบลราชธานี”

กิจกรรม ถอดบทเรียนสื่อสร้างสุขอุบลราชธานี ประจำปี 2556 เป็นการนำความสุขมาแบ่งปัน นำความฝันมาร่วมแบ่ง ของคนในองค์กร ทบทวนบทเรียนที่ผ่านมาในปี 2556 เพื่อพัฒนาองค์กร กำหนดทิศทางสื่อสร้างสุขให้เด่นชัดมากขึ้น จากความคิด ความในใจทีมงานกว่า 11 คน   ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 1 – 2 มีนาคม 2557 ที่เขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี  

ประชุมกรรมการมูลนิธิสื่อสร้างสุขครั้งที่1/2557

วันที่ 14 มกราคม 2557 เวลา 10.00น.. ณ สำนักงานมูลนิธิสื่อสร้างสุข มีการประชุมวิสามัญ กรรมการมูลนิธิสื่อสร้างสุข ครั้งที่1/2557 มีกรรมาการมูลนิธิสื่อสร้างสุขทั้ง 7 คน ได้แก่ 1.นายนพภา พันธุ์เพ็ง ประธานกรรมการ 2.ดร.สมาน อัศวภูมิ รองประธาน 3.นายทวีสิทธิ วีระวัธนชัย รองประธาน 4.นายนิกร วีสเพ็ญ กรรมการ 5.นายพงษ์สันต์ เตชะเสน กรรมการ 6.นายสุชัย เจริญมุขยนันท กรรมการและเลขาธิการ 7.นางสาวคนึงนุช วงศ์เย็น กรรมการและเหรัญญิก อีกทั้งยังมีเจ้าหน้าที่สื่อสร้างสุข และนักศึกษาฝึกงาน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย โดยมีวาระการประชุมดังนี้ 1. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ แนะนำพนักงาน ทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมาย มูลนิธิสื่อสร้างสุข นำเสนอผลงานของสื่อสร้างสุข ภาพรวม และรายโครงการที่ผ่านมา การย้ายสำนักงานมูลนิธิสื่อสร้างสุข สถานะทางการเงินของมูลนิธิสื่อสร้างสุข 2.เรื่องเพื่อพิจารณา ทบทวนระเบียบ ข้อบังคับองค์กร ระเบียบการใช้จ่ายเงินของมูลนิธิ […]

สื่อสร้างสุขร่วมงานเลี้ยงปีใหม่ 57 กับน้องๆป่วยโรคเลือด รพ.สรรพสิทธิ์ประสงค์อุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2556 เวลา 09.00 – 12.00น. ทีมงานสื่อสร้างสุขและน้องๆฝึกงาน โดยคุณสุชัย เจริญมุขยนันท ผอ.สื่อสร้างสุขอุบลฯ มอบหมายให้ไปร่วมงานปีใหม่57 กับน้องๆป่วยโรคเลือด ที่วอร์ด เด็ก 5 โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์อุบลราชธานี เพื่อให้กำลังใจ และร่วมเล่นเกมส์กับน้องๆ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สื่อสร้างสุขไปร่วมงานทุกปีค่ะ  

1 2 3 4 5 9