ร่วมพัฒนากลไกสื่อเด็ก

กิจกรรมการพัฒนากลไกสื่อสารสาธารณะเพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชน ภาคอีสาน จัดโดย ศูนย์ประสานงานสื่อสร่างสุขภาวะเด็กและเยาวชน (ศสอ.) สนับสนุนโดย แผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน (สสย.) 6 กันยายน 2554 ณ ศูนย์วัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

ผู้ประกาศรู้เท่าทันสื่อ

กิจกรรม ผู้ประกาศรู้เท่าทันสื่อ Media Literacy Jockey (Mj) เป็นการใช้สื่อโทรทัศน์เป็นเครื่องมือ ในการจัดกระบวนการรู้เท่าทันสื่อ กับกลุ่มเป้าหมายคือ เยาวชนวิชาผู้ประกาศและพิธีกร (Announer and Master of Ceremony) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เบื้องหลังสารคดี
“คนคุณธรรม
ข้าวคุณธรรม”

เบื้องหลังการถ่ายทำสารคดี “คนคุณธรรม ข้าวคุณธรรม” หลากหลายเรื่องราวของชีวิตชาวนา ที่ทำนาโดยไม่ใช้สารเคมี ใช้ใจทำนา ปฏิบัติศีล 5 ละอบายมุข อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

1 7 8 9