อบจ.อบ.จัดโครงการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เอดส์ และการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

อบจ.อบ.จัดโครงการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เอดส์ และการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

       วันนี้ (7 มี.ค. 56) นายพรชัย โควสุรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมาย ว่าที่ ร.ต.สุรพล สืบพรหม ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เอดส์ และการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2556  จัดขึ้นโดย กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี  

การอบรมตามโครงการดังกล่าว มีกลุ่มเป้าหมาย คือ ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 12 โรงเรียน จำนวน 50 คน วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นและเยาวชนในจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเสี่ยงให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีอำนาจในการต่อรอง และมีความตระหนักในการป้องกันโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถจัดการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษา อนามัยการเจริญพันธุ์และการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ซึ่งได้เชิญวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี มาบรรยายให้ความรู้

สำหรับโครงการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เอดส์ และการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2556 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 8 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมรีเจนท์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี