บริษัทรับเหมาเกี่ยวโยงอดีตส.ส.กวาดงานภาครัฐในจ.อุบลราชธานีมากสุด หลักร้อยถึงพันล้าน

บริษัทรับเหมาเกี่ยวโยงอดีตส.ส.กวาดงานภาครัฐในจ.อุบลราชธานีมากสุด หลักร้อยถึงพันล้าน  พบจังหวัดอุบลราชธานีใช้เงินกับการก่อสร้างถึง 9 พันล้านแทบไม่เห็นงบพัฒนาคน

เวปไซต์ Thailand Government Spending เปิดข้อมูลบริษัทรับเหมาต่าง ๆ ที่ชนะการเสนอราคากับภาครัฐ ในปี 2558 พบบริษัทเกี่ยวโยงอดีตส.ส.ได้งานมากสุด

 

 

ข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐในจ.อุบลราชธานีปีพ.ศ. 2558 ผู้ประกอบการที่ชนะการเสนอราคากับภาครัฐตามลำดับ ”มูลค่างบประมาณ” มีดังนี้

อันดับที่ 1 หจก.อุบลวรสิทธิ์ก่อสร้าง จำนวน 15โครงการ งบประมาณ 1,152,328,000 บาท

อันดับที่ 2 หจก.เขื่องในวัสดุ จำนวน 12 โครงการ งบประมาณ 748,614,600 บาท

อันดับที่ 3 หจก.สหสุทธิชัยเทรดดิ้ง จำนวน 26 โครงการ งบประมาณ 744,718,893 บาท

อันดับที่ 4 หจก.ล.พานิชเขื่องในก่อสร้าง จำนวน 75 โครงการ งบประมาณ  731,392,976 บาท

อันดับที่ 5 หจก.ศรีสะเกษทวีผลก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ  576,100,000 บาท

และหากจำแนกตาม”จำนวนโครงการ” ที่ได้รับ ผู้ประกอบการที่ได้โครงการจากภาครัฐมากที่สุดคือ หจก.พิภพค้าไม้ จำนวน 872 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณรวม 123,994,713 บาท รองลงมาคือบริษัท ตั้งใจ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 614 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณรวม 93,015,689 บาท และ หจก.อุบลสุขศรี 316 โครงการ งบประมาณรวม 68,419,522 บาท จะเห็นว่าส่วนใหญ่จำนวนโครงการมากแต่มูลค่าน้อย

เมื่อตามไปดูรายละเอียดของผู้ประกอบการบริษัทห้างร้านต่าง ๆ จากเวปไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พบรายละเอียดจาก 5 อันดับที่ชนะการเสนอราคาตามมูลค่างบประมาณ ดังนี้

1.หจก.อุบลวรสิทธิ์ก่อสร้าง ทุนจดทะเบียน 100,000,000.00 บาท วันที่จดทะเบียน 27 มิถุนายน 2523 วัตถุประสงค์ รับเหมาก่อสร้าง  ที่ตั้ง 337 ถ.บูรพาใน อ.เมือง จ.อุบลราชธานี มีหุ้นส่วน 3 คนประกอบไปด้วย

 1. นายเกรียง กัลป์ตินันท์ ลงทุนด้วยเงิน 40,000,000.00 บาท
 2. นายอภิสิทธิ์ กัลป์ตินันท์ ลงทุนด้วยเงิน 40,000,000.00 บาท (หุ้นส่วนผู้จัดการ)
 3. นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม ลงทุนด้วยเงิน 20,000,000.00 บาท

งบกำไรขาดทุนปี 2556 ขาดทุน -55,802,770.94 บาท ปี 2557 กำไร 6,693,186.64 บาท

2.หจก.เขื่องในวัสดุ ทุนจดทะเบียน 100,000,000.00 บาท วันที่จดทะเบียน 6 มิถุนายน 2534 วัตถุประสงค์ รับเหมาก่อสร้าง ขายวัสดุก่อสร้าง ที่ตั้ง 503-506 ม.4 ถ.แจ้งสนิท ต.เขื่องใน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี มีหุ้นส่วน 5 คนประกอบด้วย

 1. นางบังอร ทวีศรี ลงทุนด้วยเงิน 40,000,000.00 บาท (หุ้นส่วนผู้จัดการ)
 2. นายวินัย ทวีศรี ลงทุนด้วยเงิน 15,000,000.00 บาท (หุ้นส่วนผู้จัดการ)
 3. นายจักรพันธ์ ทวีศรี ลงทุนด้วยเงิน 15,000,000.00 บาท (หุ้นส่วนผู้จัดการ)
 4. นายวุฒินันท์ ทวีศรี ลงทุนด้วยเงิน 15,000,000.00 บาท (หุ้นส่วนผู้จัดการ)
 5. นางสาวกรรณิการ์ ทวีศรี ลงทุนด้วยเงิน 15,000,000.00 บาท

งบกำไรขาดทุนปี 2557 กำไร 5,031,062.42 บาท

3.หจก.สหสุทธิชัยเทรดดิ้ง ทุนจดทะเบียน 1,500,000.00 บาท วันที่จดทะเบียน 14 ธันวาคม 2538 วัตถุประสงค์ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ที่ตั้ง 342 ม.1 ต.ขุหลุ อ.ตระการืชผล จ.อุบลราชธานี มีหุ้นส่วน 2 คนประกอบด้วย

 1. นายอาณัติ งาพาณิชย์วัฒน์ ลงทุนด้วยเงิน 1,000,000.00 บาท (หุ้นส่วนผู้จัดการ)
 2. นางกนกวรรณ รัชพันธ์ ลงทุนด้วยเงิน 500,000.00 บาท

ไม่ปรากฎงบกำไรขาดทุน ตรวจสอบพบมีนายสุทธิชัย จรูญเนตร อดีต.ส.ส.พรรคเพื่อไทยเป็น อดีตหุ้นส่วนผู้จัดการฯ

4.หจก.ล.พานิชเขื่องในก่อสร้าง ทุนจดทะเบียน 150,000,000.00 บาท วันที่จดทะเบียน 16 พฤศจิกายน 2524 วัตถุประสงค์รับเหมาก่อสร้าง ที่ตั้ง 165-167 ถ.แจ้งสนิท ต.เขื่องใน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี มีหุ้นส่วน 3 คนประกอบด้วย

 1. นายกิตติศักดิ์ มุธุสิทธิ์ ลงทุนด้วยเงิน 50,000,000.00 บาท (หุ้นส่วนผู้จัดการ)
 2. นายชม ปกป้อง ลงทุนด้วยเงิน 50,000,000.00 บาท
 3. นายบุญสวน นามบุตร ลงทุนด้วยเงิน 50,000,000.00 บาท

งบกำไรขาดทุน ปี2556 กำไร 50,048,999.24 บาท ปี 2557 กำไร 42,554,203.00 บาท

5.หจก.ศรีสะเกษทวีผลก่อสร้าง ทุนจดทะเบียน 40,000,000.00 บาท วันที่จดทะเบียน 5 ตุลาคม 2531 วัตถุประสงค์ รับเหมา ที่ตั้ง 155/9-11 ม.6 ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ มีหุ้นส่วน 4 คนประกอบด้วย

 1. นายธนชัย ชัยวิฆเนศ ลงทุนด้วยเงิน 15,000,000.00 บาท (หุ้นส่วนผู้จัดการ)
 2. นางอุไรวรรณ ชัยวิฆเนศ ลงทุนด้วยเงิน 15,000,000.00 บาท
 3. นางรุ่งทิพย์ ศิริครรชิตถาวร ลงทุนด้วยเงิน 5,000,000.00 บาท (หุ้นส่วนผู้จัดการ)
 4. นายวิชัย ศิริครรชิตถาวร ลงทุนด้วยเงิน 5,000,000.00 บาท

งบกำไรขาดทุน ปี 2556 กำไร 11,166,790.48 บาท ปี 2557 กำไร 13,907,695.63 บาท

เมื่อเปรียบเทียบงบลงทุนทั้งหมดจะพบว่ารัฐลงทุนในงบก่อสร้างในปี  2558 ถึง 5,168 โครงการมูลค่า 9,281.01 ล้านบาท รองลงมาเป็นงบจ้างทำของ,จ้างเหมา(ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นการก่อสร้างซ่อมแซมถนน อาคารต่าง ๆ) 14,360 โครงการ 1,155.65 ล้านบาท  การเช่า 311 โครงการ 57.88 ล้านบาท ตามลำดับ

จากการตรวจสอบพบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่ทั้งพรรคเพื่อไทย และพรรคประชาธิปัตย์ เกือบทั้งสิ้น ทั้งถือหุ้นด้วยตัวเอง ญาติพี่น้องนามสกุลเดียวกันถือหุ้น และมีความเกี่ยวพันกันทางการเมือง

ข้อมูลดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัย “นักการเมืองถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี” ของสุเชาวน์ มีหนองหว้า กิติรัตน์ สีหบัณฑ์ จากชุดสำรวจเพื่อประมวลข้อมูลนักการเมืองถิ่น เล่มที่ 3 โดย สถาบันพระปกเกล้า ตีพิมพ์เดือนกรกฎาคม 2549 หน้า 139 ว่า  “การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานีในยุคหลัง คือ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2518 มาจนกระทั่งปัจจุบัน นักการเมืองที่ได้รับเลือกตั้งส่วนใหญ่จะมาจากนักธุรกิจและพ่อค้าในจังหวัด และบางส่วนมาจากกรุงเทพมหานคร ที่มาลงสมัครรับเลือกตั้งในจังหวัดอุบลราชธานี

การที่นักการเมืองของจังหวัดอุบลราชธานีในยุคหลังที่เปลี่ยนมาเป็นนักธุรกิจนั้น กล่าวได้ว่า เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและเติบโตของกลุ่มทุนในจังหวัด และความสนใจของคนกลุ่มนี้ที่ต้องการเข้ามามีบทบาททางการเมืองในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ เพราะในบางครั้ง อำนาจและบทบาททางการเมืองดังกล่าวถือได้ว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่เอื้อต่อธุรกิจตนเองดำเนินการอยู่”

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีหน้าที่หลักตามนิตินัยคือเสนอกฎหมาย แต่ในทางพฤตินัยยังมีอำนาจแฝงหลายอย่างซึ่งหากนำมาใช้อย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลจะมีประโยชน์ต่อบ้านเมืองมหาศาล ตรงกันข้ามหากใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว ก็เป็นโทษมหันต์เช่นกัน

84 ปีประชาธิปไตย หากประชาชนได้ทบทวนผลของการเลือกตั้งที่ผ่านมา ส่วนใหญ่ผู้ที่ได้รับเลือกเกี่ยวโยงกับธุรกิจโดยเฉพาะการรับเหมาก่อสร้างแทบทั้งสิ้น ก่อให้เกิดผลดีหรือไม่ดีต่อชีวิตความเป็นอยู่ของเรามากน้อยแค่ไหนอย่างไร ทุกท่านเป็นผู้ตัดสิน หากดีก็เลือกแบบเดิมต่อไป หากไม่ใช่ก็ต้องหาวิธีใหม่ให้ได้ความหลากหลายอาชีพมากขึ้น ดังที่อัลเบิร์ต ไอสไตน์กล่าวว่า “มีแต่คนบ้าเท่านั้นที่จะทำสิ่งเดิมซ้ำ ๆ แต่กลับหวังผลลัพธ์ที่แตกต่าง”

 

สุชัย เจริญมุขยนนท

เลขาธิการมูลนิธิสื่อสร้างสุข

กรกฎาคม 2559

 

ที่มาข้อมูล : https://govspending.data.go.th/budget?prov=34&year=2558&sort=DESC

สุเชาวน์ มีหนองหว้า , กิติรัตน์ สีหบัณฑ์. (2549). นักการเมืองถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี. กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขอบคุณภาพประกอบ : esan108.com