สสส.ปลุกคนอีสาน ร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่

สสส.ปลุกพลังคนอีสาน ร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่ โชว์โมเดล “สภาชุมชนเข้มแข็ง” สร้างชุมชนต้นแบบ ลดละเลิกเลิกเหล้า เกษตรปลอดสาร งานเด็กเยาวชน และชุมชนจัดการขยะ กว่า 38 ชุมชน

วันที่20 -21 กันยายน 2558 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม ภายใต้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ ทีมวิชาการ และเครือข่ายชาวบ้านชุมชนน่าอยู่ภาคอีสาน ร่วมกันจัดงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนน่าอยู่อีสาน “ฮักแพง แบ่งปัน อีสานสร้างสุข ปี 2” ขึ้น เพื่อนำเสนอผลงานและความสำเร็จของการทำงานร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ภาคอีสาน รวมทั้งเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานระหว่างชุมชนเพื่อยกระดับการทำงานให้ชุมชนเข้มแข็ง น่าอยู่ยิ่งขึ้น ทพ.ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ ผู้อำนวยการสำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม กล่าวว่าโดยการทำงานสร้างชุมชนให้น่าอยู่ของสสส. ใช้โมเดล “สภาชุมชนเข้มแข็ง”โดยกำหนดให้ทุกชุมชนจัดตั้งคณะกรรมการสภาชุมชน ที่เป็นตัวแทนคนในชุมชน ทั้งเด็กเยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้นำตามธรรมชาติ ผู้นำในระบบ อสม. กลุ่มสตรี หรือกลุ่มอื่นๆให้เข้ามามีส่วนร่วมคิดปัญหา ผลกระทบ และแนวทางที่จะนำสู่การอยู่ดีมีสุขของคนในชุมชน แล้วลงมติยึดถือปฏิบัติร่วมกัน เพื่อให้คนในชุมชนได้มีโอกาสพูดคุย แลกเปลี่ยนความเห็น และร่วมกันแก้ปัญหาในชุมชนของตัวเอง ในงานมีการเสวนา “อีสานพ้นทุกข์ สร้างสุขด้วยชุมชนเข้มแข็ง” โดยครูบาสุทธินันท์ ปรัชญพฤทธิ์ ได้กล่าวว่า ปัจจุบันภาพความสุขของคนอีสานได้หายไป อีสานเปลี่ยนไป 99% ทั้งที่แผ่นดินอีสานเต็มไปด้วยทรัพยากรณ์ “คนอีสานทำร้ายตัวเอง เผาฟาง เผาแม่ธรณี หว่านปุ๋ยเคมี ฉีดยาฆ่าหญ้า ทำนาด้วยมือถือ แล้วออกจากถิ่นฐานตัวเอง ซึ่งถ้าวันหนึ่งหวนกลับมาก็ทำอะไรไม่เป็น เหมือนคนเป็นง่อย เพราะได้ทิ้งองค์ความรู้ไปหมดแล้ว”ทางออก คือคนอีสานต้องเปลี่ยนวิธีคิด เปลี่ยนการกระทำ อีสานจึงจะอยู่รอด ด้านผู้ใหญ่โชคชัย ลิ้มประดิษฐ์ ปราชญ์ชุมชนจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คนต้นคิดโมเดล “สภาชุมชนเข้มแข็ง” ได้แชร์แนวคิดและประสบการณ์ แก้ปัญหายาบ้า บ่อนการพนันในชุมชนสำเร็จในเวลา 3 ปี จากการจัดตั้งสภาชุมชน แล้วประชุมกันอย่างต่อเนื่องทุกเดือน ส่วนคุณอวยพร พิศเพ็ง หัวหน้าทีมสนับสนุนวิชาการภาคอีสาน กล่าวว่า สสส.ไม่สามารถสนับสนุนการทำงานได้ครบทุกชุมชนในภาคอีสาน สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้คนอีสานใช้ชีวิตแบบเดิมๆ เท่ากับการเดินเข้าไปสู่กับดัก วันที่อุตสาหกรรมปิดตัว ลูกหลานกลับคืนถิ่น สิ่งที่ทำคือการขายที่นา วันนี้คนอีสานต้องเปลี่ยนวิธีคิด ลุกขึ้นมาจัดการตัวเอง ชุมชนอีสานจึงจะอยู่รอด นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอเคล็ดลับการสร้างชุมชนให้น่าอยู่ในเรื่อง วิถีเกษตรพอเพียง ปลอดสารเคมี การลดละเลิกเหล้า เยาวชนช่วยสร้างชุมชนน่าอยู่ และชุมชนน่าอยู่ด้วยการจัดการขยะ จากตัวแทนชุมชน ที่ทำงานเพื่อเปลี่ยนชุมชนที่เต็มไปด้วยปัญหาให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น โดยคัดเลือกชุมชนต้นแบบในพื้นที่ 20 จังหวัดภาคอีสาน จำนวน 38 ชุมชน จากทั้งหมด 168 ชุมชน