เวทีประชุมเตรียมความพร้อม TV Digital ชุมชน

เมื่อวันพุธที่ 30 เมษายน 2557 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องทับทิมสยาม 4 ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์โฮเทลคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์  มูลนิธิสื่อสร้างสุข จัดเวทีประชุมเตรียมความพร้อม TV Digital ชุมชน โดยได้เชิญเครือข่ายภาคปะชาชน หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมประชุม เพื่อระดมความคิดเห็นว่า อยากจะเห็นทีวีชุมชนเป็นแบบไหน

กิจกรรมในช่วงเช้า นายนพภา พันธุ์เพ็ง ประธานกรรมการมูลนิธิสื่อสร้างสุข กล่าวต้อนรับ
หลังจากนั้น เริ่มทำความรู้จักมูลนิธิสื่อสร้างสุข/วัตถุประสงค์ ความเป็นมาโครงการ TV Digital ชุมชน โดยนายสุชัย เจริญมุขยนันท เลขาธิการมูลนิธิสื่อสร้างสุข

มีเวทีบรรยาย หัวข้อเรื่อง “TV Digital ชุมชน ที่อยากเห็น”
โดยนางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
เวทีเสวนา “ทีวีชุมชนที่อยากเห็น” ดำเนินรายการโดยสุชัย เจริญมุขยนันท โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนาดังนี
อาจารย์ธีระพล อันมัย อาจารย์หลักสูตรนิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพันธ์)
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นายนพภา พันธุ์เพ็ง นักสื่อสารมวลชน
นายนิมิตร สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี
นางสาวคำปิ่น อักษร นักข่าวพลเมือง
นายศุภชัย ไตรไทยธีระ ตัวแทนเด็กเยาวชน
นางนภนรรณ ทองเรือง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลคำน้ำแซบ

กิจกรรมช่วงบ่าย ลงชื่อเข้าร่วมโครงการ TV Digital ชุมชน และแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น “TV Digital ชุมชนที่อยากเห็น”
กลุ่ม 1 องค์กรภาคประชาสังคม
กลุ่ม 2 ภาควิชาการ/สถาบันการศึกษา/องค์กรอิสระ/สื่อมวลชน/ภาครัฐ
กลุ่ม 3 ชุมชน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/พระสงฆ์/เด็กเยาวชน
คำถามในการระดมความคิดเห็น
1.ทีวีชุมชนที่ท่านอยากเห็นเป็นอย่างไร
2.ท่านจะร่วมสร้างทีวีช่องนี้ได้อย่างไร
3.ทีวีช่องนี้จะอยู่รอดได้อย่างไร
14.30-15.30 น. นำเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
15.30-16.00 น. สรุปปิดกิจกรรม