ประชุมกรรมการมูลนิธิสื่อสร้างสุขครั้งที่1/2557

วันที่ 14 มกราคม 2557 เวลา 10.00น.. ณ สำนักงานมูลนิธิสื่อสร้างสุข มีการประชุมวิสามัญ กรรมการมูลนิธิสื่อสร้างสุข ครั้งที่1/2557 มีกรรมาการมูลนิธิสื่อสร้างสุขทั้ง 7 คน ได้แก่ 1.นายนพภา พันธุ์เพ็ง ประธานกรรมการ 2.ดร.สมาน อัศวภูมิ รองประธาน 3.นายทวีสิทธิ วีระวัธนชัย รองประธาน 4.นายนิกร วีสเพ็ญ กรรมการ 5.นายพงษ์สันต์ เตชะเสน กรรมการ 6.นายสุชัย เจริญมุขยนันท กรรมการและเลขาธิการ 7.นางสาวคนึงนุช วงศ์เย็น กรรมการและเหรัญญิก อีกทั้งยังมีเจ้าหน้าที่สื่อสร้างสุข และนักศึกษาฝึกงาน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

โดยมีวาระการประชุมดังนี้ 1. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ แนะนำพนักงาน ทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมาย มูลนิธิสื่อสร้างสุข นำเสนอผลงานของสื่อสร้างสุข ภาพรวม และรายโครงการที่ผ่านมา การย้ายสำนักงานมูลนิธิสื่อสร้างสุข สถานะทางการเงินของมูลนิธิสื่อสร้างสุข 2.เรื่องเพื่อพิจารณา ทบทวนระเบียบ ข้อบังคับองค์กร ระเบียบการใช้จ่ายเงินของมูลนิธิ ยุทธศาสตร์การระดมทุนของมูลนิธิ การประเมินผลการทำงานประจำปีของมูลนิธิ