เด็กนิเทศฯม.อุบลฯเข้าคอร์ส
ฝึกการแสดงเท่าทันสื่อ

17 – 18 ธ.ค.  2554   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   : สาขานิเทศศาสตร์   คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ร่วมกับสื่อสร้างสุขภาวะเด็กเยาวชนภาคอีสาน (ศสอ.)   จัดโครงการอบรมทักษะสื่อสารการแสดงเพื่อการรู้เท่าทันสื่อ  เพื่อปพื้นฐานด้านการแสดงออกของนักศึกษาและหวังให้เด็กเข้าใจและรู้เท่าทันสื่อที่มีทั้งดีและร้ายในปัจจุบัน

               อาจารย์จีณัฐชญา   จีปณัฐิกาญจน์      อาจารย์ประจำสาขานิเทศศาสตร์    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   กล่าวว่า   โครงการอบรมทักษะสื่อสารการแสดงเพื่อการรู้เท่าทันสื่อเป็นโครงการที่มีประโยชน์กับนักศึกษามาก   เพราะสื่อทุกวันนี้เข้ามามีอิทธิพลกับแทบจะทุกวงการอาชีพรวมทั้งเด็กและเยาวชน   การนำละครมาประยุกต์เป็นสื่อการเรียนการสอนถือว่าเป็นเรื่องที่ควรทำเพราะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายและเร็ว   แทนที่จะสอนเรื่องราวนั้น  ๆ  กับเด็กโดยตรงผ่านแบบเรียนจะขาดความน่าสนใจและอาจเข้าไม่ถึงด้วย

               นอกจากนั้นโครงการดังกล่าวยังสามารถฝึกให้กับเด็กเยาวชนได้กล้าแสดงออกด้านต่าง  ๆ  ที่เหมาะสมสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการพัฒนาบุคลิกภาพต่อสังคมที่สำคัญสามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดการทำหนังสั้น   ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งในเรื่องของการแสดงที่ต้องเข้าถึงตัวละครผ่านหนังสั้นก็จะทำให้การสื่อสารประสบผลสำเร็จ

               นางสาวธัญวรัตม์     รัตนะภู    หรือน้องฟองเบียร์    นักศึกษาชั้นปีที่  4    คณะศิลปศาสตร์   สาขานิเทศศาสตร์   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   กล่าวถึงโครงการนี้ว่า   เป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อนักศึกษามากโดยเฉพาะนักศึกษาสาขานิเทศศาสตร์    เพราะการแสดงทำให้เราได้ฝึกบุคลิกภาพในหลาย  ๆ   ด้าน   ได้ปรับตัวให้เข้ากับเพื่อน  ได้เรียนรู้บทบาทของตัวละครแต่ละตัวซึ่งทำให้เราสามารถมองภาพออกว่าการใช้ชีวิตที่ขาดความระมัดระวังไม่รู้เท่าทันสื่อเกิดอะไรขึ้นกับเราบ้าง   รวมทั้งอยากให้โครงการดังกล่าวต่อยอดในปีต่อ  ๆ  ไป  เพื่อให้น้อง  ๆ  ได้มีโอกาสเรียนรู้หลักการแสดงซึ่งคิดว่าทุกคนทำได้และเป็นเรื่องที่ไม่ไกลเกินฝันหากรักในการแสดง

               ด้านนายทศพล   พิมพ์ผะกา   หรือน้องวอลเล่ย์  นักศึกษาชั้นปีที่  1   สาขาวิชาเดียวกันและเป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมโครงการ   กล่าวว่า     ได้มีรุ่นพี่ชักชวนให้เข้าร่วมโครงการแรก  ๆ  ก็ยังกล้า  ๆ  กลัว แต่พอได้เข้าร่วมรู้สึกภูมิใจในตัวเองที่ครั้งหนึ่งได้มีโอกาสแสดงละครถึงแม้จะเป็นละครของสาขานิเทศศาสตร์แต่คิดว่าทุกอย่างน่าจะเริ่มต้นจากจุดเล็ก  ๆ  เสมอ   ซึ่งสิ่งที่ได้มันคุ้มค่าและการแสดงละครในทุกวันนี้ก็มีความสำคัญส่วนหนึ่งเพราะเป็นความบันเทิงที่ชมได้ง่าย   หากเรานำเสนอเนื้อหสสาระที่เป็นประโยชน์มาสื่อสารผ่านตัวละครก็เป็นสิ่งที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายและอยากให้โครงการนี้ต่อยอดอีกในปีต่อ  ๆ  ไป   นักศึกษาหนุ่มกล่าว