เบื้องหลังการประชุมวางแผนงาน อบรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนผลิตสื่อวิดีทัศน์เพื่อการรู้เท่าทันสื่อ

สื่อสร้างสุขอุบลราชธานี ร่วมกับ ศูนย์ประสานงานสื่อสร้างสุขภาวะเด็กและเยาวชน(ศสอ.) ภายใต้การสนับสนุนของแผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน(สสย.) ประชุมวางแผนงาน การอบรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนผลิตสื่อวิดีทัศน์เพื่อการรู้เท่าทันสื่อ ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2556 เวลา 09.00น. ณ ห้องประชุมสำนักบริการวิชาการชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ นายอัมพร วาภพ ผู้จัดการศูนย์ประสานงานสื่อสร้างสุขภาวะเด็กและเยาวชน(ศสอ.) นางสาววิลัยพร บุญเนตร ศูนย์ประสานงานสื่อสร้างสุขภาวะเด็กและเยาวชน(ศสอ.) นางสาวอรทัย ครั้งพิบูล กลุ่มสื่อใสวัยทีน นายคิด แก้วคำชาติ สถาบันพัฒนาเยาวชนสืบสานภูมิปัญญา  นายนิกร มีดี ครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช นายธีระชัย เสนาะวาที ครูโรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม นายชาญชัย แสงวิเชียร ครูโรงเรียนสว่างวีระวงศ์