สำนักงานเกษตรอุบลฯ สัมมนาเชิงปฏิบัติการการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ ประจำปี 2556/2557

(15 พ.ค. 56) ที่โรงแรมรีเจนท์ พาเลช จังหวัดอุบลราชธานี นายสุรพล จารุพงษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนา เชิงปฏิบัติการการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ ประจำปี 2556/2557 ซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี จัดขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ระดมความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาการขึ้นทะเบียนในปีที่ผ่าน การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรรายแปลงและนำไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง
สำหรับในปีการผลิต 2555/2556 จังหวัดอุบลราชธานี มีการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี จำนวน 217,179 ครัวเรือน พื้นที่ปลูก 4,492,940 ไร่ ผลผลิต 1,492,280 ตัน ขึ้นทะเบียนเกษตรผู้ปลูกมันสำปะหลัง จำนวน 45,164 ครัวเรือน พื้นที่ปลูก 513,650 ไร่ ผลผลิต 1,747,758 ตัน และการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวครั้งที่ 2 เกษตรกรขึ้นทะเบียน 13,182 ราย พื้นที่ปลูก 158,543 ไร่ ผลผลิต 71,951 ตัน การขึ้นทะเบียนในปีการผลิต 2556/2557 นี้ คาดว่าจะมีเกษตรกรมาขอขึ้นทะเบียนไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา
กรกช ภูมี /สวท.อุบลฯ/ข่าว
ข่าว , ภาพ : NNT