คมนาคมเร่งรณรงค์ขอความร่วมมือไม่จุดบั้งไฟในเขตการบิน-ไม่สูงเกิน 5,000 ฟิต หวั่นเป็นอันตรายต่อเครื่องบิน เผยจังหวัดอุบลฯมีการจุดบั้งไฟมากสุด

พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ระหว่างเดือนพ.ค.-มิ.ย.ของทุกปี เป็นช่วงงานประเพณีงานบุญบั้งไฟของท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมีพฤติกรรมการจุดบั้งไฟซึ่งปัจจุบันพฤติกรรมผิดเพี้ยนไปจากประเพณีท้องถิ่นดั้งเดิม เช่น มีการจุดบั้งไฟนอก เทศกาล มีการจัดแข่งขันความสูงของบั้งไฟ ส่งผลให้มีความเสี่ยงสูงที่จะก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่ออากาศยาน รวมถึงชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยรวม

ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคมได้ขอความร่วมมือและจัดงานสัมมนาเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายร้ายแรงต่อการบินและอากาศยานจากการจุดบั้งไฟ โดยร่วมกับผู้แทนจังหวัด และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อให้ตระหนักถึงอันตราย และขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน โดยพื้นที่ที่มีการจุดบั้งไฟมาก ที่สุด คือ จังหวัดอุบลราชธานี รองลงมาเป็นจังหวัดร้อยเอ็ด อุดรธานี ขอนแก่น และบุรีรัมย์ ซึ่งสถิติการออกประกาศแจ้งเตือนนักบินว่าจะมีการจุดบั้งไฟในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีปี 2555 มีจำนวนมากถึง 354 ครั้ง ปี 2554 มีจำนวน 487 ครั้ง และปี 2553 มีจำนวน 247 ครั้ง

สำหรับมาตรการป้องกันนั้น เน้นขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชน เพื่อขอให้งดจุดบั้งไฟในพื้นที่เขตปลอดภัยในการเดินอากาศ และพื้นที่เสี่ยงตามแนวขึ้น-ลงของเครื่องบิน บริเวณโดยรอบท่าอากาศยาน รวมทั้งขอให้ส่งข้อมูลการจุดบั้งไฟให้กับศูนย์ควบคุมการบินในพื้นที่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อออกประกาศแจ้งเตือนนักบินโดยด่วน และขอให้งดจุดบั้งไฟที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งมีความสูงเกินกว่า 5,000 ฟิต
“การจุดบั้งไฟที่ มีความสูง 10,000 ฟิต หรือประมาณ 3,000 เมตร เป็นความสูงที่อยู่ในระดับที่จะทำให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายร้ายแรง ต่ออากาศยาน ซึ่งต้องขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้ตระหนักถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น เพื่อความปลอดภัย รวมทั้งช่วยส่งเสริมให้การบินของไทยเป็นไปตามมาตรฐานการบินโลกด้วย”

 

ข่าว , ภาพ : Bangkokbiznews