รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดงานวันพยาบาลสากล 2556

รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดงานวันพยาบาลสากล 2556

สภาพยาบาลระหว่างประเทศ (International Council of Nurses, ICN) ซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพพยาบาล ได้กำหนดให้วันที่ 12 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันพยาบาลสากล (International Nurses Day) โดยเริ่มครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2014 สำหรับในส่วนของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย เริ่มได้จัดกิจกรรมวันพยาบาลสากลครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2529 โดยจัดอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี และในวันนี้ (10 พฤษภาคม 2556)  เวลา 08.00 – 12.00 น. จังหวัดอุบลราชธานี ได้ร่วมกับ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  จัดงานวันพยาบาลสากล 2556 ภายใต้หัวข้อ “ร่วมจิตปิดช่องว่าง : พยาบาลร่วมทางเพื่อเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ”  ณ  ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

นางนภา  ศกุลตนาค  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานในพิธีเปิดงาน กล่าวว่า  การจัดงานวันพยาบาลสากลของจังหวัดอุบลราชธานีในวันนี้เป็นที่น่ายินดียิ่ง เนื่องจากเป็นการให้พยาบาลได้มุ่งมั่นในพัฒนาสุขภาพ  ของเด็ก  มารดาและผู้ติดเชื้อ  ซึ่งนับเป็นกลุ่มที่เปราะบาง  เพื่อให้บริการพยาบาลอย่างเหมาะสม  เพราะเป็นที่ทราบกันดีว่าการเข้าถึงบริการสาธารณสุข  อาจถูกจำกัดด้วยปัจจัยหลายอย่าง  ซึ่งทำให้ประชาชนเสียโอกาสอย่างมาก  และขอชื่นชมองค์กรพยาบาล ที่ได้จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ให้พยาบาลทุกภาคส่วนของสถานบริการสุขภาพ ในจังหวัดอุบลราชธานี  ได้ร่วมรับรู้แนวนโยบายและรวมพลัง มุ่งมั่นทำงานให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีและมีอายุยืนยาว  ตามเจตนารมณ์ของสภาการพยาบาลระหว่างประเทศ

นางสาวสมพร เทพสุริยานนท์  รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  กล่าวว่า  การจัดงานในครั้งนี้เพื่อเป็นการกำหนดแนวทางให้พยาบาลทั่วโลกรณรงค์แก้ไขปัญหาสุขภาพในแต่ละปีและร่วมสดุดีคุณงามความดีของ มิสฟลอเรนซ์ ไนติง ซึ่งเป็นชาวอังกฤษ ที่ได้มุ่งมั่นทำงานเสียสละเพื่อดูแลผู้เจ็บป่วย ในสงครามไครเมีย ประเทศเยอรมนี จนได้รับสมญานามว่า “สุภาพสตรีแห่งดวงประทีป” (The lady of the lamp) และได้ริเริ่มพัฒนากิจการพยาบาลให้ก้าวหน้า จัดระเบียบด้านสุขภาพในกองทัพอังกฤษ วางแผนงานด้านสุขาภิบาลในอินเดีย และก่อตั้งโรงเรียนพยาบาลที่เป็นต้นแบบของโรงเรียนพยาบาลทั่วโลก จนได้รับการยกย่องในฐานะผู้บุกเบิกวิชาชีพการพยาบาล   ซึ่งถือว่าเป็นการทำประโยชน์ให้แก่มวลมนุษย์ชาติ ที่ควรการยกย่อง และยึดถือเป็นแบบอย่าง

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย  การแสดงธรรมะ “สุขสุดท้ายที่ปลายทาง” โดยแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต มูลนิธิเสถียรธรรมสถาน , กิจกรรมสดุดี มิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล,  การจัดนิทรรศการนำเสนอกิจกรรมการพยาบาล ,ประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลผลงานทางการพยาบาลดีเด่น, การให้บริการตรวจสุขภาพและให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ , จัดประชุมวิชาการและมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาพยาบาล โดยมีพยาบาลทั่วทั้งจังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมงานกว่า 1,000 คน

ข่าว : วิชิราภรณ์  / ภาพ ศักดา

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ www.sunpasit.go.th