ม.อุบลฯ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น อบรมการเล่นดนตรีพื้นเมืองอีสาน แก่เด็กนักเรียนและเยาวชน ในเขตพื้นที่อีสาน

ม.อุบลฯ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น อบรมการเล่นดนตรีพื้นเมืองอีสาน แก่เด็กนักเรียนและเยาวชน ในเขตพื้นที่อีสาน

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จัดอบรมถ่ายทอดความรู้“เทคนิคและวิธีการเล่นเครื่องดนตรีพื้นเมือง ปี ๒ ” แก่เยาวชน สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ส่งเสริมครูภูมิปัญญาไทยระหว่างวันที่ ๗ – ๑๐พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ อาคารข้อมูลท้องถิ่น สำนักวิทยบริการ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคและวิธีการเล่นเครื่องดนตรีพื้นเมือง ปี ๒ ”ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๐พฤษภาคม ๒๕๕๖ โดยมีครู และนักเรียนระดับประถมศึกษาในเขตพื้นที่ภาคอีสานเข้าร่วมอบรมจำนวน ๑๐๐ คน เพื่อร่วมสืบทอดศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน ถ่ายทอดความรู้เทคนิคการเล่นดนตรีพื้นเมืองแก่นักเรียนและเยาวชน ซึ่งปัจจุบันดนตรีพื้นเมืองได้รับความสนใจน้อยลง  อีกทั้งขาดวิทยากร หรือครูภูมิปัญญาไทยของดนตรีแต่ละชนิด ในการถ่ายทอดความรู้ดังนั้น สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงจัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อร่วมอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เป็นเอกลักษณ์และเป็นมรดกของชาวอีสานในอนาคต

ในส่วนของรูปแบบการอบรม แบ่งเป็นภาคทฤษฎี และปฏิบัติ  โดยเรียนรู้เทคนิคและวิธีการเล่นเครื่องดนตรีท้องถิ่น ๔ ประเภทได้แก่ พิณ แคน โหวด และโปงลางรับเกียรติวิทยากรจากครูผู้สอย และครูภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านดนตรีพื้นเมือง ประกอบด้วย อาจารย์อาคม ศรประสิทธิ์ (ดนตรีประเภทพิณ)  อาจารย์ธนิตชาติ ทองมงคล (ดนตรีประเภทแคน) อาจารย์วิริยะ  วัฒนดิลก (ดนตรีประเภทโหวด) และอาจารย์ธีระ โกมล(ดนตรีประเภทโปงลาง)  ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคและวิธีการเล่นเครื่องดนตรีพื้นเมือง” ประทับใจในดำเนินโครงการ และอยากให้มีการจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกๆปี