“สคร.7 ห่วงสุขภาพผู้ใช้แรงงาน หลังพบป่วยด้วยโรคกระดูกและกล้ามเนื้อจำนวนมาก”

1 พฤษภาคม “วันแรงงานแห่งชาติ” สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ห่วงสุขภาพผู้ใช้แรงงาน จากผลสำรวจพบผู้ใช้แรงงานป่วยด้วยโรคกระดูกและกล้ามเนื้อจำนวนมาก แนะ หากิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหวของร่างกาย และการเหยียดยืดกล้ามเนื้อ

นายแพทย์ศรายุธ   อุตตมางคพงค์   ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7  อุบลราชธานี  กล่าวว่า ประเทศไทยได้ให้ความสำคัญกับวันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกปีเป็น “วันแรงงานแห่งชาติ” หรือ วันแรงงานสากล เพื่อเป็นการยกย่องและชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของแรงงาน รวมทั้งกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาทั้งในคุณภาพ ความเป็นอยู่ ตลอดจนสิทธิอันชอบธรรมที่ผู้ใช้แรงงานสมควรจะได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างจริงจัง ซึ่งมีความหมายอย่างยิ่งต่อผู้ใช้แรงงาน โดยเฉพาะในด้านสุขภาพร่างกายของผู้ใช้แรงงานเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องดูแลรักษาไม่ให้เกิดโรคและภัยสุขภาพ จากรายงานของกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม และสำนักระบาดวิทยา พบแรงงานไทยป่วยเป็นโรคกระดูกและกล้ามเนื้อมากที่สุด สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จึงได้ตระหนักถึงความสำคัญของแรงงานและเน้นความสำคัญของปัญหาทางด้านกายศาสตร์หรือโรคที่เกี่ยวข้องกับกระดูกและกล้ามเนื้อในการทำงานของผู้ใช้แรงงาน โดยการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคกระดูและกล้ามเนื้อ เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้แรงานได้รู้ถึงอาการ และวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดโรคได้

ดร.นพ.สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์ ผู้อำนวยการสำนักโรคจากการประกอบอาชีพฯ กล่าวว่า โรคกระดูกและกล้ามเนื้อเป็นสาเหตุของความเมื่อยล้าและอาการเจ็บปวดเฉพาะที่ หากต้องทำงานด้วยท่าทางซ้ำๆทุกวันเป็นระยะเวลานาน เช่น การนั่งทำงานกับคอมพิวเตอร์ การยกของหนัก ฯลฯ อาจทำให้เกิดอาการเจ็บปวดถาวร ความเสื่อมของข้อต่อเอ็น และกล้ามเนื้อดีได้ วิธีการป้องกันสาเหตุดังกล่าว คือ หากิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหวของร่างกาย การเหยียดยืดกล้ามเนื้อ เพื่อให้ร่างกายกระปรี้กระเปร่า  ทำให้การเคลื่อนไหวร่างกายทำได้ดีขึ้น ทำให้เลือดไหลเวียนไปยังส่วนต่างๆของร่างกาย ช่วยให้ผ่อนคลายความเครียดได้ หากประชาชนท่านใดต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่สำนักโรคจากการประกอบอาชีพฯ  โทร.025918172

ข้อความสำคัญ  หากิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหวของร่างกาย การเหยียดยืดกล้ามเนื้อ

กรมควบคุมโรค โดย สคร.7 รู้ก่อน รู้ทัน ป้องกันได้                                                                                                                           

ศุภวัจน์  ศรีสูงเนิน / ข่าว

ศิริวรรณ ชุมนุม  ตรวจ/อนุมัติ