รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการสรรหาปปจ.อุบลฯ

รายชื่อหน่วยงานหรือองค์กรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนส่งผู้แทนเพื่อคัดเลือกกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดอุบลราชธานี

กรรมการสรรหาปปจ. อุบล