คค.เตรียมจัดสัมมนาหาแนวทางป้องกันอันตรายจากการจุดบั้งไฟ

วันพรุ่งนี้ (7 พ.ค.) พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี ปลัดกระทรวงคมนาคม จะเป็นประธานเปิดการสัมมนา เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้นต่ออากาศยานจากการ จุดบั้งไฟ โดยมีนายวันชัย สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พลตำรวจโทเชิด ชูเวช ผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 3 หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร ที่มหาวิทยาลัยการจัดการ และเทคโนโลยีอิสเทิร์น จังหวัดอุบลราชธานี โดยเห็นว่าการจุดบั้งไฟเกี่ยวข้องโดยตรงต่อความปลอดภัยของการบินและอากาศยาน ชีวิต ทรัพย์สิน และภาพลักษณ์ของประเทศ หากอากาศยานเกิดประสบภัยจากการจุดบั้งไฟ เพื่อให้หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคประชาสังคม และประชาชนในพื้นที่เขตปลอดภัยในการเดินอากาศ และพื้นที่เสี่ยงตามแนวขึ้น – ลง ของเครื่องบินบริเวณโดยรอบท่าอากาศยานอุบลราชธานี มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงอันตรายร้ายแรงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการจุดบั้งไฟ และให้ความร่วมมือปฏิบัติตามแนวทางและมาตรการที่กำหนด
อย่างไรก็ตามกระทรวงคมนาคม ได้กำหนดแนวทางและมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายร้ายแรง โดยขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชน งดจุดบั้งไฟในพื้นที่เขตปลอดภัยในการเดินอากาศยาน และพื้นที่เสี่ยงตามแนวขึ้น-ลง ของเครื่องบิน บริเวณโดยรอบสนามบิน ขอให้ส่งข้อมูลการจุดบั้งไฟให้กับศูนย์ควบคุมการบินในพื้นที่ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วัน เพื่อออกประกาศให้นักบินทราบ หรือ NOTAM (โนตัม)โดยด่วน และขอให้งดจุดบั้งไฟที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งมีความสูงเกินกว่า 5,000 ฟิต ตามมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ หรือ ICAO ที่กำหนดกฎหมายหลักด้านการบินระหว่างประเทศ ที่ทุกประเทศต้องยอมรับและออกเป็นกฎหมายภายในของตนเอง ซึ่งประเทศไทยต้องเร่งดำเนินการแก้ไข โดยมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการเดินอากาศ

ข่าว : ASTV

ภาพ : E-vector.com