สำนักงานสาธารณสุขอุบลฯขอความร่วมมือประชาชนร่วมกันป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก

นายแพทย์สุรพร  ลอยหา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวถึงจากสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออกในประเทศไทยที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น  กลายเป็นปัญหาระดับประเทศ  และคาดการณ์ได้ว่าจะทวีความรุนแรงของการระบาดในภาพรวมประเทศจะเพิ่มจำนวนขึ้น โดยจะเพิ่มถึงจุดสูงสุดในช่วงเดือนพฤษภาคม – กรกฏาคม ดังนั้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จึงได้ขอความร่วมมือจากทุกพื้นที่ดำเนินการอย่างเร่งด่วน ดำเนินการเร่งประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก  โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางหอกระจายข่าวเป็นประจำทุกวัน ( เช้า – เย็น ) และมอบหมายเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดำเนินการประชาสัมพันธ์ในรูปสื่อบุคคล เน้นมาตรการ 5 ป. 1 ข ได้แก่ 1. ปิดฝาภาชนะเก็บกักน้ำทุกชนิดป้องกันยุงลายวางไข่ 2. ปล่อยปลากินลูกน้ำในโอ่ง หรือภาชนะน้ำใช้ในครัวเรือน 3. เปลี่ยนน้ำในภาชนะ หรือโอ่งน้ำทุก 7 วัน 4. การปรับปรุงสภาพแวดล้อมรอบบ้านเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 5. ให้มีการปฏิบัติจนเป็นนิสัยและลงมือทำทันทีและ 1  ข คือ ขัดล้างภาชนะต่าง ๆที่ใช่ใส่น้ำซึ่งอาจมีไข่ยุงลายติดอยู่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

นายแพทย์สุรพร กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ขอความร่วมมือประชาชนในการควบคุมสิ่งแวดล้อมเป็นการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมเพื่อไม่ยุงมีการขยายพันธุ์ดำเนินการดังนี้ 1) แทงค์ บ่อ กะละมัง ที่เก็บกักน้ำจะเป็นแหล่งที่ยุงออกไข่และกลายเป็นยุง ต้องมีฝาปิดและหมั่นตรวจสอบว่ามีลูกน้ำหรือไม่  2 ) ให้ตรวจรอยรั่วของท่อน้ำ แทงค์น้ำหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวกับน้ำว่ารั่วหรือไม่ โดยเฉพาะฤดูฝน 3 ) ตรวจสอบแจกัน ถ้วยรองขาโตะ๊ ต้องเปลี่ยนน้ำทุกสัปดาห์ สำหรับแจกันอาจจะใส่ทรายผสมลงไป ส่วยถ้วยรองขาโต๊ะให้ใส่เกลือเพื่อป้องกันลูกน้ำ 4) หมั่นตรวจสอบถาดรองน้ำที่ตู้เย็น หรือเครื่องปรับอากาศเพราะเป็นที่แพร่พันธ์ของยุง โดยเฉพาะถาดระบายน้ำของเครื่องปรับอากาศ ซึ่งออกแบบไม่ดี โดยรูระบายน้ำอยู่เหนือก้นถาดหลายเซ็นติเมตร  ทำให้มีน้ำขังซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธ์ยุง  5 )ตรวจรอบๆบ้านว่าแหล่งน้ำขังหรือไม่ ท่อระบายน้ำบนบนหลังคามีแอ่งน้ำขังหรือไม่หากมีต้องจัดการ 6 ) ขวดน้ำ กระป๋อง หรือภาชนะอื่นที่อาจจะเก็บขังน้ำ หากไม่ใช้ให้ใส่ถุงหรือฝังดินเพื่อไม่ให้น้ำขังและยางเก่าที่ไม่ใช้ก็เป็นแหล่งขังน้ำได้เช่นกัน หากใครมีรัวไม้ หรือต้นไม้ที่มีรูกลวง ให้นำคอนกรีตเทใส่ปิดรู ต้นไผ่ต้องตัดตรงข้อและให้เทคอนกรีตปิดแอ่งน้ำ ในส่วนของการป้องกันส่วนบุคคลควรใส่เสื้อผ้าที่หนาพอสมควร ควรจะใส่เสื้อแขนขาว และการเกงขายาว เด็ดนักเรียนหญิงก็ควรใส่กางเกง, การใช้ยาฆ่ายุง เช่น pyrethrum ก้อนสารเคมี ,การใช้กลิ่นกันยุงเช่น ตะไคร้ หรือสารเคมีอื่นๆและนอนในมุ้งลวด หรือมุ้งเพื่อป้องกันยุงกัด

รสสุคนธ์  มณฑา  ข่าว

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี