VTR รถโดยสารสาธารณะ คุณภาพเมืองอุบล ความฝันหรือความจริง

VTR นำรายการโทรทัศน์ “ร่วมทุกข์ร่วมสุข” ตอนที่ 11 ประเด็น รถโดยสารสาธารณะ คุณภาพเมืองอุบล ความฝันหรือความจริง