โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ สามารถติดตามผลความสำเร็จของการปลูกถ่ายโดยไขกระดูกใหม่สามารถทำงานได้เต็มที่

 

   เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2556 ทางโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ได้ทำการรักษาผู้ป่วยเด็กหญิง อายุ  6 ปี ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น มะเร็งต่อมน้ำเหลืองแบบกลับเป็นซ้ำ ด้วยการปลูกถ่ายไขกระดูก โดยใช้เซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดจากตัวผู้ป่วยเอง  โดยระยะเวลาในการให้การรักษา เริ่มตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2556 และสามารถติดตามผลความสำเร็จของการปลูกถ่ายโดยไขกระดูกใหม่สามารถทำงานได้เต็มที่ ในวันที่ 3 เมษายน 2556  (3/4/56)

    การรักษาด้วยวิธีการปลูกถ่ายไขกระดูกถือเป็นการรักษาที่สำคัญ เนื่องจากช่วย เพิ่มโอกาสที่ผู้ป่วยจะหายขาดจากโรคได้ แต่ก็ยังเป็นการรักษาที่ใช้เฉพาะในโรคที่  ได้รับการยืนยันว่าการรักษาด้วยวิธีการนี้เป็นวิธีมาตรฐาน เช่น มะเร็งเม็ดเลือดขาว  มะเร็งชนิดอื่นๆ โรคไขกระดูกฝ่อหรือไขกระดูกเสื่อมโรคเลือดจางธาลัสซีเมีย โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องแต่กำเนิดและโรคอื่นๆ

    ปัจจัยของความสำเร็จในครั้งนี้เกิดขึ้นจากนโยบายของผู้นำองค์กรที่ต้องการพัฒนางานบริการที่เป็นเลิศด้านมะเร็งเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเข็มมุ่งของโรงพยาบาลทีมสหสาขาวิชาชีพในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ รวมถึงความร่วมมือของทีมแพทย์และพยาบาลจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีจึงมีความมุ่งมั่นร่วมกันที่จะพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้เพื่อการดูแลรับผิดชอบต่อสุขภาพของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น