กระทรวงสาธารณสุขเวียดนามมอบรางวัลสองนักรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ไทย

กระทรวงสาธารณสุขเวียดนามมอบรางวัลสองนักรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ไทย

กระทรวงสาธารณสุขเวียดนาม  มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ ศ.นพ.ประกิต  วาทีสาธกกิจ  เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และ น.ส.บังอร ฤทธิภักดี  ผู้จัดการเครือข่ายนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ภาคพื้นเอเซียอาคเนย์ หรือ SEATCA ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ในการคุ้มครองสุขภาพของชาวเวียดนาม

ศ.นพ.ประกิต  กล่าวว่า  พิธีการมอบโล่ และเหรียญประกาศเกียรติคุณมีขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติ         กรุงฮานอย โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข  แพทย์หญิงเหงียน ธิ ซวน เป็นประธานในพิธี  ในโอกาสที่กฎหมายควบคุมยาสูบของเวียดนามจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 พฤษภาคมนี้  โดย ศ.นพ.ประกิต  และ น.ส.บังอร  ได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อแนะนำปรึกษาในการพิจารณาร่างกฎหมายควบคุมยาสูบของเวียดนามตลอดหลายปีที่ผ่านมา  จนกฎหมายผ่านรัฐสภาเวียดนามเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2555  เนื้อหาสำคัญของกฎหมายฉบับดังกล่าวครอบคลุมถึงมาตรการต่าง ๆ ที่มีอยู่ภายใต้อนุสัญญาควบคุมยาสูบ อันรวมถึงนโยบายภาษี  การห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะและการพิมพ์ภาพคำเตือนเป็นรูปภาพบนซองบุหรี่ เป็นต้น  และมีจุดแข็งที่เป็นกฎหมายของรัฐบาลกลาง  โดยมีบทบัญญัติกำหนดบทบาทหน้าที่ของกระทรวงต่าง ๆ ในการควบคุมยาสูบ  นอกเหนือจากกระทรวงสาธารณสุข

ศ.นพ.ประกิต  กล่าวเพิ่มเติมว่า  รัฐบาลเวียดนามเป็นเจ้าของกิจการยาสูบ Vinatala  เช่นเดียวกับประเทศไทยที่เป็นเจ้าของโรงงานยาสูบไทย  แต่กฎหมายควบคุมยาสูบของเวียดนามกำหนดว่า  การวางแผนธุรกิจของโรงงานยาสูบเวียดนามต้องสอดคล้องกับนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม นโยบายลดการผลิตเป็นขั้นตอนตามความต้องการที่ลดลง  ในหมวดห้ามโฆษณาและส่งเสริมการขาย มีการห้ามบริษัทบุหรี่สนับสนุนกิจกรรมทางสังคมหรือซีเอสอาร์  ยกเว้นโครงการช่วยเหลือผู้ที่อดอยาก ลดความยากจน  บรรเทาสาธารณภัย  และโรคระบาดร้ายแรง แต่ห้ามทำการสื่อสารหรือประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่ทำ  นอกจากนี้กฎหมายเวียดนามยังมีบทบัญญัติให้มีการตั้งกองทุนสำหรับควบคุมยาสูบ  โดยงบประมาณมาจากภาษียาสูบที่เก็บเพิ่มขึ้นร้อยละหนึ่งในปีแรกและเพิ่มเป็นร้อยละสองในอีกสองปีข้างหน้า

ศ.นพ.ประกิต  กล่าวว่า อนึ่ง  เวียดนามนับเป็นประเทศที่ห้าในอาเซียน ที่มีกองทุนเพื่อการควบคุมยาสูบและหรือสร้างเสริมสุขภาพ นอกเหนือจากสิงคโปร์  ไทย  มาเลเซีย  และลาวที่ได้ผ่านร่างกฎหมายตั้งกองทุนแล้วเช่นกัน

ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ : ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  โทร. 0-2278-1828 / 08-1822-9799

ภาพ : http://www.ashthailand.or.th/th/