สื่อสร้างสุขเชิญร่วมถกเวที “ความหวัง ความฝัน คนไร้สัญชาติ”

สื่อสร้างสุขอุบลราชธานีขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมเวทีและแสดงความคิดเห็นในการบันทึกเทปรายการร่วมทุกข์ร่วมสุข ประเด็น “ความหวัง ความฝัน คนไร้สัญชาต” ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2556 เวลา 13.00 – 15.00น. ณ บริเวณศูนย์อาหาร ชั้นG ห้างสรรพสินค้าซิตี้มอลล์ สุนีทาวน์เวอร์ จ.อุบลราชธานี

สื่อ สร้างสุขอุบลราชธานีดำเนินงานโครงการสื่อสร้างสุขอุบลราชธานีเพื่อโครงการ สะพาน ภายใต้การสนับสนุนของ USAID มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคประชาชน และพลเมืองในกระบวนการทางการเมืองและนโยบายสาธารณะรวมทั้งส่งเสริมการเรียน รู้ข้อมูลข่าวสารในท้องถิ่น ดำเนินงานในรูปแบบรายการโทรทัศน์ท้องถิ่น “ร่วมทุกข์ร่วมสุข” โดยการบันทึกเทปจำนวน 35 เทป เพื่อออกอากาศทางโสภณเคเบิ้ลทีวี, วีเคเบิ้ลทีวี, สถานีวิทยุ CleanradioFM 92.5 MHz และ เวปไซต์ http://www.sangsook.net

โดย ประเด็น “ความหวัง ความฝัน คนไร้สัญชาติ” ถูกนำเสนอโดยเครือข่ายภาครัฐและภาคประชาสังคม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลข้อเท็จจริง ความคืบหน้าของการขอสัญชาติไทยของคนไร้สัญชาติ ที่จ.อุบลราชธานี และร่วมค้นหาแนวทางออกระหว่างผู้เกี่ยวข้องซึ่งประกอบด้วย ภาครัฐ นักวิชาการ นักกฎหมาย และประชาชนทั่วไป

จึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมรายการในวันและเวลาข้างต้น