เปิดรับสมัครนักศึกษา สาขาภาษาเวียดนามและการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ ม.อุบลฯ หมดเขต 30 เมษายนนี้

เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเวียดนามและการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยมีรายละเอียดดังนี้

กำหนดการรับสมัครและสอบสัมภาษณ์

รับสมัคร : วันที่ 1-30 เมษายน 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 6 พฤษภาคม 2556

สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 15 พฤษภาคม 2556

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิจที่เรียนตลอดหลักสูตร : ไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 31 หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ          ไม่น้อยกว่า 98 หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี      ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ

– กลุ่มวิชาเอกบังคับ (65 หน่วยกิต)

– กลุ่มวิชาเอกเลือก (ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต)

1) กลุ่มทักษะและวิชาชีพ

2) กลุ่มภาษาศาสตร์

3) กลุ่มวรรณกรรม

4) กลุ่มศาสนา สังคม และความเชื่อ

– กลุ่มวิชาโท (ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือมีคุณสมบัติตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ

2) ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างรุนแรง ไม่อยู่ในระหว่างต้องโทษในคดีอาญาตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้รับโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

3) ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถาบันอุดมศึกษา เพราะมีกรณีทำความผิดทางวินัย

4) มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามประกาศของมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี  34190 โทรศัพท์ 045-353700 ต่อ 3715  (ฝ่ายวิชาการ)

โทรสาร 045-288-387 เว็บไซต์ : http://www.la.ubu.ac.th หรือ www.ubu.ac.th

งานรับตรง : http://www.entry.ubu.ac.th/