กกต.จังหวัดอุบลฯ เห็นชอบรายชื่อและแต่งตั้ง กกต.ท้องถิ่น 3 แห่ง

กกต.จังหวัดอุบลฯ เห็นชอบรายชื่อและแต่งตั้ง กกต.ท้องถิ่น 3 แห่ง

ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี ในบ่ายวันนี้(22 เมษายน 2556) นายนิกร  วีสเพ็ญ กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 20 / 2556  ซึ่งที่ประชุม ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเสนอผลการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. รวม 5 แห่งแทนตำแหน่งที่ว่าง ประกอบด้วย สมาชิก อบต.คันไร่ อำเภอสิรินธร เขตเลือกตั้งที่ 9 ได้แก่ นางสาวสุนันท์  พาสุข  สมาชิก อบต.เจียด อำเภอเขมราฐ เขตเลือกตั้งที่ 1 ได้แก่ พันตรีอัมพร  ใจคิด สมาชิก อบต.เมืองเดช อำเภอเดชอุดม เขตเลือกตั้งที่ 26  ได้แก่ นายเฉลิมพล  สมเสาร์ สมาชิก อบต.โนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม เขตเลือกตั้งที่ 4 ได้แก่  นายบุญชู  จันทะวงศ์  และสมาชิก อบต.บุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ เขตเลือกตั้งที่ 9 ได้แก่ นายเลี่ยง  ตอนศรี เพื่อส่งให้ กกต.ส่วนกลางได้พิจารณาประกาศรับรองผลการเลือกตั้งต่อไป เนื่องจากไม่มีเรื่องร้องคัดค้านการเลือกตั้ง

นอกจากนี้ที่ประชุม กกต.จังหวัดอุบลราชธานี ยังได้พิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็น กกต.ท้องถิ่น เพื่อดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกหรือผู้บริหารท้องถิ่น ที่จะครบวาระ รวม 3 แห่ง  ได้แก่ กกต.ประจำ อบต.กลาง อำเภอเดชอุกม ประกอบด้วย นายสมดี  ภาษีทำ นายเจษฎา  แก้วสง่า  นายธงชัย  เอ้โทบุตร และนายราชันย์  กสิภูมิ รวมทั้ง กกต.ประจำ อบต.กุดชมพู อำเภอพิบูลมังสาหาร ประกอบด้วย นางศิริกมลวรรณ  วรพิมพ์รัตน์  นายประสงค์  แพทย์เพียร  นายไพรัตน์  เผ่าภูรี และ ดร.เรวัต  สิงห์เรือง และ กกต.ประจำ อบต.ทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร ประกอบด้วย นายพิศิษฐ์  ขาวจันทร์  นายนิยม  สินทรัพย์ นายอิทธิศักดิ์  แฝงพงศ์ และนางสาววาสนา  งามสิงห์

ภาพ : http://www.sangsook.net/?p=5219