กรรมการสิทธิฯชี้อุบลร้องเรียนการละเมิดสิทธิที่ดินมากสุด

วันชัย ศรีนวลนัด กรรมการสิทธิฯ เผยอุบลพบเรื่องร้องเรียนการละเมิดสิทธิที่ดินมากที่สุด ขณะที่ระดับความรุนแรงของไทยยังดีกว่าประเทศเพื่อนบ้าน ขณะที่อดีตอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิยันหากเปิดอาเซียนประเทศสมาชิกต้องจูนมาตรฐานเรื่องสิทธิให้ใกล้เคียงกัน

พล.ต.อ.วันชัย ศรีนวลนัด กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เปิดเผยถึงเรื่องดังกล่าวในโอกาสที่เป็นประธานการเปิดการสัมมนา “การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมให้แก่เครือข่ายผู้นำชุมชนและผู้นำท้องถิ่น จังหวัดอุบลราธานี” เมื่อวันที่ 19 เม.ย.56 ที่ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ ว่า สาเหตุที่พบการละเมิดสิทธิมนุษยชนในปัจจุบันคือ การไม่รู้กฎหมายของประชาชน ในขณะที่เจ้าหน้าที่ของรัฐบางคนก็ใช้อำนาจมากกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ทำให้ไปละเมิดสิทธิของประชาชน ดังนั้นผู้นำชุมชนจำเป็นต้องนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ในชุมชน

ด้านปัญหาการละเมิดสิทธิในพื้นที่จังหวัดอุบลฯที่มีการร้องเรียนเข้ามามากคือ ปัญหาเรื่องของที่ดิน ขณะที่ความรุนแรงของปัญหาการละเมิดสิทธิฯนั้นนับว่าประเทศไทยยังมีระดับที่ดีกว่าเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งถ้าหากเปิดประชาคมอาเซียนในปี 2558 นั้นประเทศสมาชิกต้องสร้างมาตรฐานสิทธิมนุษยชนให้มีความใกล้เคียงกัน เพื่อป้องกันปัญหาสังคมต่างๆที่จะตามมา

ด้านพิทยา จินาวัฒน์ อดีตอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เปิดเผยว่า กรณีที่ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนั้น หลักการคุ้มครอง เยียวยาผู้เสียหายของเหยื่อ จำเลยของไทย ยังไม่สอดคล้องกับประเทศอื่น อาจจะประสบปัญหาการคุ้มครอง เยียวยาประชาชนของประเทศอื่นซึ่งจะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยแล้วถูกละเมิดสิทธิ หรือประชาชนคนไทยเดินทางไปอยู่ในประเทศสมาชิกแล้วถูกละเมิดสิทธิ ซึ่งจะต้องศึกษาและเตรียมการรองรับของหน่วยงานยุติธรรมทางอาญาของประเทศไทย

อย่างไรก็ตามการสัมมนาครั้งนี้มี นายสุทธินันท์ บุญมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้กล่าวต้อนรับ  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นโครงการนำร่องในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจสิทธิต่างๆ ของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมให้กับผู้นำชุมชนและผู้นำท้องถิ่น เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้นำชุมชนและผู้นำท้องถิ่น รวมทั้งนำไปเผยแพร่ถ่ายทอดแนะนำให้สมาชิกในชุมชนและท้องถิ่นได้ทราบถึงสิทธิของตนเองต่อไป ตลอดจนสามารถให้ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันหรือแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนได้อีกด้วย ซึ่งถือเป็นการประสานการทำงานร่วมกันระหว่างคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับเครือข่ายผู้นำชุมชนและผู้นำท้องถิ่นในการเฝ้าระวังการละเมิดสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งส่งเสริมการเคารพและปกป้องสิทธิมนุษยชนอีกด้วย