สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ พระราชทานปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ พระราชทานปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ทรงพระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการคุณที่เข้าเฝ้าทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ทรงเปิด“อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา” ซึ่งจัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทรงปลูกต้นกันเกรา จำนวน ๑ ต้นจากนั้น ทรงเสร็จพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ และในปีนี้ สภามหาวิทยาลัย ได้ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาสังคม แด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ แด่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารจากนั้น ทรงพระราชทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้ทำคุณประโยชน์ต่อวงวิชาการ วิชาชีพ และประเทศชาติ จำนวน ๒ คน ได้แก่ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ แด่ ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.บังอร  ศรีพานิชกุลชัย และปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ แด่ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.ชาญวิทย์  เกษตรศิริ และมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รวมทั้งสิ้น จำนวน ๒,๙๖๒ คน และในปีนี้ นายประชา ประสพดี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เข้ารับปริญญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในครั้งนี้ด้วย

โอกาสนี้ พระราชทานพระราโชวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่า “การทำงาน  ทุกคนจำเป็นต้องใช้ความคิดพิจารณาด้วยว่า ควรนำความรู้เรื่องใดไปใช้อย่างไร จึงจะถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์และความจำเป็น หากไม่รู้จักพิจารณานำความรู้ไปใช้ให้ถูกตรงกับงาน และถูกช่อง ถูกโอกาสแล้ว ถึงจะมีวิชาอยู่ก็ยากที่จะทำงานให้สำเร็จผลที่ดีตามเป้าหมายได้”หลังจากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาสให้ รองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของขวัญเป็นตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยที่ทำจากทองคำ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๖ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี