ม.อุบลฯจัดพิธีมอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม แพทย์รุ่นแรก

ม.อุบลฯจัดพิธีมอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม แพทย์รุ่นแรก

รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน สุทธิพินิจธรรม คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานใน พิธีมอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม บัณฑิตแพทย์ฯ รุ่นที่ ๑ จำนวน ๕๐ คน เพื่อให้บัณฑิตแพทย์ฯเกิดความภาคภูมิใจในสถาบันและวิชาชีพ พร้อมให้ตระหนักถึงเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ ณ ห้อง CMP ๑๐๑  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๖

ในโอกาสนี้บัณฑิตแพทย์ยังได้รับเกียรติจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีพระคุณในการผลักดันก่อตั้งวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร ร่วมเป็นเกียรติในงาน พร้อมกล่าวให้โอวาทและแสดงความยินดีกับบัณฑิต ในครั้งนี้ โดยรับเกียรติจาก ศาสตราจารย์นายแพทย์ไพจิตร  ปวะบุตร อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข   นายแพทย์กวี   ไชยศิริ อดีต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ นายแพทย์หรรษา  แต้ศิริ  ผู้อำนวยการ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสรญา  แก้วพิทูลย์ หัวหน้าสถานแพทยศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

นอกจากนี้ยังมีการมอบเกียรติบัตรรางวัลผู้มีผลการเรียนยอดเยี่ยม เกียรตินิยมอันดับ ๑ จำนวน ๓ ราย ได้แก่

๑. นายแพทย์ณัฐพล  สีดาพันธ์

๒. แพทย์หญิงพรทิพา   สืบสารคาม

๓. แพทย์หญิงพรทิพย์  โกลิยวงศ์สกุล

รางวัลนักกิจกรรมดีเด่น  : แพทย์หญิงเพชรลดา   อินเนาว์ และรางวัลขวัญใจเพื่อนแพทย์ : นายแพทย์ณัฐพล  สีดาพันธ์ หลังจากนั้นบัณฑิตแพทยฯได้กล่าวคำปฏิญาณตน และถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน บรรยากาศเต็มไปด้วยความชื่นมื่น

พิธีมอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมแก่แพทย์จบใหม่ภายใต้ความร่วมมือของแพทยสภา เพื่อให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์และตระหนักถึงเกียรติแห่งวิชาชีพ

โดยแพทยสภาได้จัดทำเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม โดยมีเป้าหมายให้บัณฑิตแพทย์มีความรู้ความสามารถและเจตคติในการดูแลรักษาและส่งเสริมสุขภาพระดับปฐมภูมิได้เป็นอย่างดี เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และแนวโน้มของการปฏิรูประบบบริการสุขภาพของประเทศในอนาคต
เน้นความสำคัญของการปฏิบัติต่อผู้ป่วยและญาติอย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของคำประกาศสิทธิผู้ป่วย ทักษะและเจตคติในการติดต่อสื่อสาร การให้คำปรึกษา และการสร้างสัมพันธภาพอันดีกับผู้ป่วย ญาติและผู้ร่วมงาน รวมทั้งการปฏิบัติที่ถูกต้องตามจริยธรรมและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพเวชกรรม