ม.อุบลฯร่วมยินดีปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ม.อุบลฯร่วมยินดีปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.จอมจิน  จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานกล่าวแสดงความยินดี กับผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และร่วมยินดีกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในโอกาสเข้ารับปริญญาดุษฎีบัณฑิต  โดยมีรองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข อธิการบดี พร้อมผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมแสดงความยินดี พร้อมมอบช่อดอกไม้และของที่ระลึก

ในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา ๒๕๕๔ มีจำนวน ๒ ท่าน  ได้แก่ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.บังอร  ศรีพานิชกุลชัย   และปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐศาสตร์  ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.ชาญวิทย์  เกษตรศิริ  นอกจากนี้ ยังมี นายประชา ประสพดี  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และแขกผู้มีเกียรติร่วมยินดีในงานนี้จำนวนมาก   เมื่อวันที่  ๒ เมษายน ๒๕๕๖  ณ  อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี