คู่มือ โรงไฟฟ้าชีวมวล

สัมภาษณ์ วิจิตรา ชูสกุล คณะทำงานพลังงานยั่งยืน จังหวัดสุรินทร์
พูดถึงความหมาย ข้อดี ข้อด้อย ของโรงไฟฟ้าชีวมวล พร้อมแนะนำว่าหากมีโรงไฟฟ้าดังกล่าวมาเสนอในชุมชนควรทำอย่างไรบ้าง?

ขอบคุณภาพประกอบจาก Google