อบจ.อุบลฯ ออกให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพเคลื่อนที่แก่ประชาชน

อบจ.อุบลฯ ออกให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพเคลื่อนที่แก่ประชาน  ตามโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดห่วงใยใส่ใจประชาชน ประจำปี 2556

นายพรชัย  โควสุรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดห่วงใยใส่ใจประชาชน (หรือ อบจ.พาหมอมาคำคีง) ปี 2556  ซึ่งการดำเนินงานเป็นการออกให้บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชน  ตามนโยบายสุขภาพดี  เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง และลดค่าใช้จ่าย

สำหรับโครงการดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี  ได้ร่วมมือกับสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  อสม.ประจำหมู่บ้าน ทั้งนี้ ได้จัดให้มีหน่วยบริการเคลื่อนที่ ตามโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดห่วงใยใส่ใจคนพิการ เพื่อซ่อมแซมอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายมาให้บริการเพิ่มเติมอีกด้วย

โดยมีแผนออกปฏิบัติงานตรวจคัดกรองสุขภาพเคลื่อนที่ ประจำเดือน  เมษายน 2556  ดังนี้

 

วัน/เดือน/ปี

สถานที่

ตำบล

อำเภอ

18 เมษายน 255622 เมษายน 2556

23 เมษายน 2556

24 เมษายน 2556

25 เมษายน 2556

29 เมษายน 2556

30 เมษายน 2556

 

วัดบ้านธาตุน้อยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไหล่ทุ่ง

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดควาย

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแสง

ศาลาวัดบ้านโนนหินแร่ หมู่ที่ 4

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยหมาก

ธาตุน้อยไหล่ทุ่ง
ลาดควาย

กุดเรือ

ดุมใหญ่

หนองทันน้ำ

คำไหล

เขื่องในตระการพืชผล
ศรีเมืองใหม่

ทุ่งศรีอุดม

ม่วงสามสิบ

กุดข้าวปุ้น

ศรีเมืองใหม่

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี