สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจพระราชทานปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจพระราชทานปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วันนี้เวลา 09.50 น. (วันที่ 3 เมษายน 2556) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปยังมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ และทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา ซึ่งจัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงวางศิลาฤกษ์เมื่อปี 2550 ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี ๒๕๕๕ ตัวอาคารเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง ๒ ชั้น ภายในจัดแสดงพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ เพื่อให้ประชาชนได้ศึกษาและยึดถือปฎิบัติตามรอยพระยุคลบาท รวมทั้งใช้ประกอบพิธีสำคัญต่างๆ อาทิ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ตลอดจนใช้จัดประชุมสัมนาทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เพื่อรองรับการพัฒนาภูมิภาคในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และเผยแพร่วิชาการของมหาวิทยาลัย

ในปีนี้ สภามหาวิทยาลัย ได้ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาสังคม แด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ แด่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ๒ คน ทรงพระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการคุณที่เข้าเฝ้าทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย จากนั้นจะทรงปลูกต้นกันเกรา จำนวน ๑ ต้น และทรงเสร็จพระราชทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้ทำคุณประโยชน์ต่อวงวิชาการ วิชาชีพและประเทศชาติ จำนวน ๒ รายได้แก่ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ แด่ ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.บังอร ศรีพานิชกุลชัย และปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ แด่ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ และมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รวม ๒,๙๖๒ คน โดยในปีนี้ นายประชา ประสพดี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เข้ารับปริญญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในครั้งนี้ด้วย โอกาสนี้ พระราชทานพระราโชวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่า “การทำงาน ทุกคนจำเป็นต้องใช้ความคิดพิจารณาด้วยว่า ควรนำความรู้เรื่องใดไปใช้อย่างไร จึงจะถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์และความจำเป็น หากไม่รู้จักพิจารณานำความรู้ไปใช้ให้ถูกตรงกับงาน และถูกช่อง ถูกโอกาสแล้ว ถึงจะมีวิชาอยู่ก็ยากที่จะทำงานให้สำเร็จผลที่ดีตามเป้าหมายได้”

หลังจากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาสให้ รองศาสตราจารย์ นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของขวัญเป็นตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยทำจากทองคำ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2556

ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี