ม.อุบลฯ จัดงานนิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษา Thesis Exhibition “มีแต่แนว”

ม.อุบลฯ จัดงานนิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษา Thesis Exhibition “มีแต่แนว”

คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดงาน นิทรรศการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ “มีแต่แนว” Thesis Exhibition : Faculty of Applied Arts and Design โดยนำเสนอผลงานนักศึกษาชั้นปีที่ ๔  ณ บริเวณลานเสาเฉลียง ศูนย์การค้าอุบลสแควร์ จังหวัดอุบลราชธานี  เมื่อวันที่ ๑๕ – ๑๗  มีนาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา  ซาฮีร์  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน นิทรรศการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ “มีแต่แนว” โดยมี  ดร.กัญญา  จึงวิมุติพันธ์ คณบดีคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกล่าวรายงาน การจัดงาน นิทรรศการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ “มีแต่แนว”  เป็นการนำเสนอผลงานของนักศึกษามากกว่า ๔๐ คน หรือ ๔๐ ผลงาน  ที่ถ่ายทอดตามแนวความคิดที่แปลกใหม่ผสมผสานวัฒนธรรมพื้นถิ่นอีสานและลุ่มน้ำโขงในผลงานแต่ละชิ้น  แบ่งผลงานนำเสนอออกเป็น ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์, ด้านการออกแบบสื่อโฆษณาศิลป์, ด้านการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ และด้านการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ โดยภายในงานนอกจากแสดงผลงานยังมีการเดินแฟชั่นโชว์ซึ่งได้รับความสนใจผู้เข้าชมงานจำนวนมาก