สสจ.อุบลฯประชาสัมพันธ์กิจกรรมล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์

กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดให้วันที่ 1 – 7  เมษายน 2556 เป็นสัปดาห์รณรงค์ล้างทำความสะอาดส้วม เพื่อกระตุ้นให้เจ้าของส้วม/ประชาชนผู้ใช้บริการ  ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการบำรุงรักษา และการทำความสะอาดส้วมให้ได้มาตรฐาน สะอาด เพียงพอและปลอดภัย

นายแพทย์สุรพร ลอยหา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายในการพัฒนาส้วมสาธารณะในประเทศให้มีความสะอาด น่าใช้ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ประเทศไทย รวมทั้งเป็นการปรับปรุงอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ส้วมสาธารณะเป็นที่กำจัดเชื้อโรคอย่างถูกหลักสุขาภิบาล  จึงให้มีนโยบายในการพัฒนาส้วมสาธารณะระดับประเทศ

( HAS )  คือ  สะอาด  เพียงพอและปลอดภัย  ใน 12  กลุ่มเป้าหมาย  ประกอบด้วย สถานที่ราชการ วัด โรงเรียน ร้านอาหาร ตลาดสด สถานีบริการเชื้อเพลิง สถานที่ท่องเที่ยว สถานีขนส่งทางบก ทางอากาศ ส้วมในความดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ห้างสรรพสินค้า และโรงพยาบาล จากผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน 1000 คน เกี่ยวกับส้วมสาธารณะที่มีให้บริการในสถานที่ต่าง ๆ ทั้งหมด 12 ประเภท  พบว่า ประชาชนจะพิจารณาเรื่องความสะอาดเป็นปัจจัยแรกของการเลือกใช้ส้วมสาธารณะ คือ ร้อยละ 86.3 โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์  จะมีประชาชนเดินทางไปท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากและจำเป็นต้องใช้ส้วมสาธารณะ กรมอนามัยและภาคีเครือข่ายจึงจัดให้มีกิจกรรมสัปดาห์ทำความสะอาด ส้วมก่อนวันสงกรานต์ ระหว่างวันที 1-7 เมษายน 2556  เพื่อทำความสะอาดและปรับปรุงส้วมในความรับผิดชอบของตนพร้อมกับกระตุ้นให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั่วไปมีพฤติกรรมการใช้ส้วมที่ถูกต้อง โดยจะจัดกิจกรรมการรณรงค์ทำความสะอาดส้วมพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2556 นี้

นายแพทย์สุรพร กล่าวต่อไปว่า  ในฐานะที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เป็นหน่วยงานต้นแบบในการพัฒนาส้วมสาธารณะ  ตามเกณฑ์มาตรฐาน ส้วมสะอาด เพียงพอและปลอดภัย ( HAS )  จึงขอความร่วมมือกับเจ้าของส้วมสาธารณะ/ประชาชนผู้ใช้บริการ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการบำรุงรักษา การทำความสะอาดส้วมให้ได้มาตรฐาน   ร่วมมือร่วมใจกันรณรงค์ล้างทำความสะอาดส้วมตลอดจนมีพฤติกรรมการใช้ส้วมที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดอุบลราชธานี ต่อไป

รสสุคนธ์  มณฑา ข่าว/ส่งข่าว

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี