ม.อุบลฯ สืบสานภูมิปัญญาและพัฒนาเครือข่ายผู้สูงอายุ

ม.อุบลฯ สืบสานภูมิปัญญาและพัฒนาเครือข่ายผู้สูงอายุ

คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  โครงการสืบสานภูมิปัญญาและพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ด้านการสูงอายุ เพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาชาวบ้านจากผู้สูงวัยสู่เยาวชน ในเขตพื้นที่รอบมหาวิทยาลัย โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๒๐ คน  ณ  หอประชุมโรงเรียนหนองสองห้อง  ตำบลธาตุ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี  เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา

 ดร.รวีวรรณ  เผ่ากัณหา รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการพัฒนานวัตกรรมและกิจการพิเศษ คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า โครงการสืบสานภูมิปัญญาและพัฒนาเครือข่ายด้านการสูงอายุ เป็นโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  ซึ่งได้รับงบประมาณจากเงินอุดหนุนมหาวิทยาลัย จัดทำขึ้นเพื่อสืบสานภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยเฉพาะผู้สูงวัย ซึ่งจะเป็นผู้ที่มีประสบการณ์  มีความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านในด้านต่างๆ อาทิ พืชสมุนไพร เครื่องจักสาน งานหัตถกรรมการฝีมือ และการทำขนมไทย เป็นต้น  โดยโครงการจัดให้มีการถ่ายทอดความรู้ให้กับเยาวชน ให้ความรู้ในการทำพานบายศรี  และ การทำข้าวต้มมัด  ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนจำนวน ๑๒๐ คน ในเขตพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยจำนวน ๓ โรงเรียนเข้าร่วม ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านบัววัด  โรงเรียนบ้านดอนกลาง  และโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ณ  หอประชุมโรงเรียนหนองสองห้อง  อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี