อุบลฯ อบรมเจ้าพนักงานประจำหน่วยเลือกตั้ง

อบรมเจ้าพนักงานประจำหน่วยเลือกตั้ง  เมื่อวันที่ 16 – 18 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครอุบลราชธานี ได้จัดอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการประจำหน่วยเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ตามที่ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2556

เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นายอาทิตย์ คูณผล ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครอุบลราชธานีจึงได้ประกาศแต่งตั้งเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง จำนวน 106 หน่วยเลือกตั้ง ประกอบด้วย ผู้อำนวยการประจำหน่วยเลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้งละ 1 คน กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้งละ 7 คน และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย หน่วยเลือกตั้งละ 2 คน รวมเป็นหน่วยเลือกตั้งละ 10 คน

ดังนั้นเพื่อให้เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง ได้รับความรู้ ความเข้าใจและวิธีปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการประจำหน่วยเลือกตั้งขึ้น โดยคณะวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานีเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมดังกล่าว