สสจ.อุบลฯ หนุนสร้างเยาวชนนักสื่อสารสุขภาพหวังปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและเฝ้าระวังโรคในชุมชน

สสจ.อุบลฯ หนุนสร้างเยาวชนนักสื่อสารสุขภาพหวังปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและเฝ้าระวังโรคในชุมชน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2556 ที่ห้องประชุม 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้มีการประชุมคณะทำงานและคณะวิทยากรโครงการเยาวชนนักสื่อสารสุขภาพชุมชน (นสช.) มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมให้เด็กเยาวชนในจังหวัดอุบลราชธานี ได้มีบทบาทการดูแลและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เสริมความรู้ด้านการปฐมพยาบาล การควบคุมเฝ้าระวังโรค เพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชนท้องถิ่น

ดร.วิโรจน์  เซมรัมย์ หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนบริการสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่าการอบรมหลักสูตรเยาวชนนักสื่อสารสุขภาพชุมชน กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร 2 วัน 1 คืน จำนวน 2 รุ่น มีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 250 คน เป็นเด็กเยาวชนจากชุมชนท้องถิ่นใน 25 อำเภอ โดยรุ่นที่ 1 กำหนดจัดในวันที่ 28-29 มีนาคม 2556 ที่ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น อ.วารินชำราบ และจะนำบทเรียนที่เกิดขึ้นเพื่อพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรในรุ่นที่ 2 ต่อไป

นายศุกวสันต์  วงศ์ธนู ตัวแทนคณะทำงานและวิทยากรกล่าวว่า โครงการเยาวชนนักสื่อสารสุขภาพชุมชนเกิดขึ้นโดยการนำเสนอรูปแบบจากแกนนำคณะทำงานเยาวชนนักสื่อสาร ศูนย์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ประชาคมงดเหล้าจังหวัดอุบลราชธานี และกลุ่มงานสนับสนุนบริการสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี การสนับสนุนให้เด็กเยาวชนได้เข้าร่วมกิจกรรมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ 25 อำเภอ ทั่วทั้งจังหวัดอุบลราชธานี

รายงานโดยอาสาสมัครนักข่าว NoalTV ทีวีออนไลน์ ไร้แอลกอฮอล์

www.facebook.com/NoalTV