สื่อไทยลาวร่วมจับมือ พัฒนาศักยภาพผลิตสปอตวิทยุป้องค้ามนุษย์

เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อไทย-ลาว เพื่อรณรงค์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับปัญหาการค้ามนุษย์ รุ่นที่ ๑ ณ วนาศรม เวลเนส แอนด์ เอสเทติก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมจาก สปป.ลาว และสื่อมวลชนไทยเข้าร่วมการประชุมกว่าสามสิบคน

นางญาณี เลิศไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า เรื่องการค้ามนุษย์เป็นอาชญากรรมข้ามชาติที่มีความหลากหลายและสลับซับซ้อน ทำกันเป็นกระบวนการทั้งการหลอกลวง ล่อลวง ชักจูงให้เชื่อใจหรือแม้แต่การลักพาตัวและบังคับขู่เข็ญ ปัจจุบันผู้ที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ มีตั้งแต่เด็กจนถึงผู้สูงอายุ ที่ถูกนำเข้ามาสู่กระบวนการค้ามนุษย์ โดยมีวิธีการใหม่ๆเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการหลอกลวง นำเสนอผ่านผลประโยชน์หรือแม้แต่ผ่านอินเทอร์เน็ต จึงจำเป็นต้องหามาตรการใหม่ๆมาป้องกันและแก้ไขปัญหากันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการประชุมครั้งนี้จะเป็นการกำหนดทิศทางที่จะประสานความร่วมมือในการขับเคลื่อนที่จะทำงานร่วมกันได้

ทั้งยังมีการเสวนาวิชาการหัวข้อ บทบาทของสื่อกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ซึ่งในที่ประชุมมีการเสนอประเด็นเรื่องของการโฆษณาท่องเที่ยวของประเทศไทยที่ดูเหมือนการนำเสนอเรื่องเพศ สาวงามมากกว่าแหล่งท่องเที่ยว ประเด็นเรื่องการช่วยเหลือเด็กและสรีที่ยังดูคลุมเครือว่าเป็นการช่วยเหลือ ประเด็นความรุนแรงภายในครอบครัวที่มีมากกว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นภายนอก เรื่องของการโยกย้ายถิ่นฐานเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น ไม่ว่าเป็นภายในประเทศหรือนอกประเทศของตนเอง เป็นต้น กิจกรรมภายในการประชุมครั้งนี้ยังมีการอบรมการผลิตสปอตวิทยุเกี่ยวกับการรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยทีมงานสื่อสร้างสุข จ.อุบลฯ อีกด้วย

วรรณภา แก่นพิทักษ์ ข่าว
สุชัย เจริญมุขยนันท บรรณาธิการ